10:07 14 October 2019 r., imieniny: Alana, Kaliksta, Fortunaty

Liczba odwiedzin: 4335

Plan Rozwoju Poradni, Koncepcja, misja i wizja   PLAN ROZWOJU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
na lata 2013 - 2018CHARAKTERYSTYKA PORADNI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu obejmuje swoją opieką placówki oświatowe z terenu Powiatu Zwoleńskiego. Mieści się przy ul. Kościuszki 39.
Obecna obsada kadrowa to: 2 psychologów, 3 pedagogów, 1 logopeda i 4 pracowników administracji i obsługi oraz 1 lekarz neurolog - konsultant. 
Kierunki, zadania i formy pracy Poradni określa Statut Poradni oraz Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych.
 

CELE STRATEGICZNE

Rozszerzenie dobrej jakości standardu usług.
♦ Budowanie pozycji lidera / koordynatora działań profilaktyczno – wychowawczych w powiecie.
♦ Szersza oferta usług,  dostosowana do potrzeb lokalnej społeczności – współpraca lokalna oraz wspieranie instytucji, placówek oświatowych oraz pomocowych w tym zakresie.
♦ Rozwój zespołu.
 

ODBIORCY

♦ Pracownicy / zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu.
♦ Dzieci i młodzież.
♦ Rodzice.
♦ Nauczyciele.
♦ Społeczność lokalna.
 
 
KIERUNKI DZIAŁAŃ
 
Cel: Rozszerzenie dobrej jakości standardu usług.
 
Sposób realizacji:
• diagnostyka, opiniowanie, orzecznictwo – nacisk na jakość;
• formy pomocy indywidualnej i grupowej odpowiadające na problemy i potrzeby społeczności lokalnej;
• nacisk na efektywne wykorzystanie czasu pracy;
• usprawnianie procedur;
• terminowość wydawania opinii i orzeczeń;
• skrócenie czasu oczekiwania na wizytę;
• monitoring potrzeb i oczekiwań osób korzystających z pomocy poradni.

Cel: Budowanie pozycji lidera/koordynatora działań profilaktyczno – wychowawczych w powiecie.
 
Sposób realizacji:
• rozwój osobisty pracowników poprzez udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego;
• monitorowanie potrzeb środowiska lokalnego;
• realizacja działań profilaktyczno – wychowawczych: warsztatów, szkoleń, konferencji;
• współpraca z PCPR, MOPS, GOPS, Policją, Sądem i innymi instytucjami w realizacji działań profilaktyczno – wychowawczych;
• publikacje pracowników w prasie lokalnej i fachowej, na stronie internetowej poradni;
• podejmowanie współpracy w istotnych  działaniach lokalnych: kampanie, programy profilaktyczne, zespoły interdyscyplinarne itp.
 
Cel: Poszerzanie oferty usług dostosowanej do potrzeb lokalnej społeczności – współpraca lokalna oraz wspieranie placówek oświatowych, instytucji w tym zakresie.
 
Sposób realizacji:
• dostosowanie form, organizacji i czasu pracy do potrzeb klientów;
• monitoring i modyfikowanie Oferty Poradni;
• różne formy pomocy w zakresie profilaktyki;
• warsztaty dla rodziców skierowanych przez PCPR, MOPS, GOPS, przedszkola, szkoły i inne placówki – realizowane przez pracowników poradni;
• konsultacje, dni otwarte;
• współpraca w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
• partnerstwo w realizacji lokalnych działań;
• aktualizacja strony internetowej.
 
Cel: Rozwój zespołu.
 
Sposób realizacji:
• dokształcanie się pracowników;
• awans zawodowy pracowników;
• WDN;
• postępowanie zgodne z Kodeksem Etycznym;
• praca w zespołach problemowych;
• podejmowanie współpracy w zespołach interdyscyplinarnych;
• opieka nad stażystami, praktykantami;
• zamieszczanie publikacji, artykułów w prasie lokalnej i fachowej, na stronie internetowej poradni. 
 
Cel: Promowanie placówki w środowisku lokalnym.
 
Sposób realizacji:
• opracowanie i realizacja Planu Promocji Poradni;
• publikacje w prasie, na stronie internetowej poradni, Starostwa, Urzędu Miasta,  dotyczące działań podejmowanych przez pracowników poradni;
• kontynuowanie współpracy i nawiązywanie nowych kontaktów z innymi poradniami oraz placówkami;
• prezentowanie Oferty Poradni w środowisku – materiały promocyjne, strona internetowa;
• aktualizowanie na bieżąco strony internetowej.
 
 
OBSZARY DZIALAŃ
 
♦ Działania merytoryczne wewnętrzne.
♦ Działania merytoryczne zewnętrzne.
♦ Współpraca lokalna.
♦ Rozwój zespołu.
 
 
SPODZIEWANE EFEKTY
 
♦ Wzmocnienie pozycji Poradni w lokalnym systemie pomocy dziecku i rodzinie.
♦ Dostosowanie form pomocy do potrzeb i problemów lokalnej społeczności.
♦ Rozwój zespołu.
♦ Lepsza współpraca Poradni z instytucjami i organizacjami z terenu powiatu.
♦ Podniesienie jakości pracy.
♦ Zwiększenie dostępności do usług dla różnych grup odbiorców.
 
 
KONTROLA EFEKTÓW

wewnętrzna (ewaluacja wewnętrzna, nadzór pedagogiczny);
zewnętrzna.
 
 
PODSUMOWANIE
 
Kierunki rozwoju Poradni mają doprowadzić do tego, aby poradnia cieszyła się dobrą opinią wśród dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, organu prowadzącego, organu nadzorującego, aby charakteryzował ją odpowiedni poziom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prawidłowa organizacja pracy, szeroka oferta udzielanej pomocy oraz sprzyjająca dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom atmosfera.
 
 
Plan Rozwoju Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu na lata 2013 – 2018 zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 25.09.2013 r.

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
na lata 2013 – 2016
 
Koncepcja Pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu wynika ściśle z przepisów prawa oświatowego, a także z wniosków płynących z systematycznie dokonywanej ewaluacji potrzeb naszych klientów.

Wiodącym przesłaniem naszej pracy jest idea integralności, której centrum stanowi dziecko w kontekście całego środowiska, w którym żyje (rodzina, przedszkole, szkoła, grupa rówieśnicza). Zatem nasze oddziaływania skierowane są do: dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, pedagogów, innych osób i placówek pracujących na rzecz dzieci.


MISJA

Celem naszych oddziaływań jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia.
Działania w tym zakresie realizujemy poprzez: diagnozę (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną), orzecznictwo, terapię (pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, integrację sensoryczną), mediacje, poradnictwo, konsultacje, opiniowanie, prowadzenie grup wsparcia, działalność profilaktyczną i informacyjno-szkoleniową oraz interwencję kryzysową.

Poradnia oferuje również szeroki zakres form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.

Równie ważnym aspektem naszych oddziaływań jest podmiotowość, odnosząca się zarówno do pracowników, jak i klientów naszej poradni. Oznacza ona możliwość realizowania przez pracowników własnych koncepcji i zamierzeń. Dzieje się to w oparciu o nieustannie wzbogacaną wiedzę, którą wykorzystujemy w celu zaspokajania stale monitorowanych potrzeb klientów. Zasadniczą płaszczyzną spotkań z klientami jest merytoryczny dialog prowadzony w atmosferze otwartości i życzliwości.

Nasze działania charakteryzuje wysoki poziom profesjonalizmu, odpowiedzialności. W poradni dba się również o ochronę przetwarzania danych, z zachowaniem gwarancji należytego bezpieczeństwa i poufności powierzonych informacji.

Poradnia prowadzi współpracę ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, placówkami oświatowymi oraz innymi placówkami działającymi na rzecz dzieci, rodziny i środowiska w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie realizowania praktyk studenckich, zapoznających ze specyfiką pracy placówki.

W celu zapoznania z naszą działalnością szerokiego grona potencjalnych klientów oraz pogłębiania ich świadomości i wiedzy dotyczącej możliwości korzystania z oferty poradni, wychodzimy z nią na zewnątrz poprzez: stronę internetową, organizowanie spotkań z pedagogami i specjalistami szkolnymi, przesyłanie drogą elektroniczną do placówek z prośbą o przekazanie jej radom pedagogicznym, rodzicom, uczniom oraz innym zainteresowanym osobom..

Wszystkie podejmowane działania, w które są zaangażowani pracownicy poradni,. mają na celu podnoszenie jakości pracy placówki.


WIZJA

Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów i logopedów stawiających sobie wysokie wymagania. Świadczymy pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną w oparciu o wartości humanistyczne wskazujące na godność i niepowtarzalność każdej osoby.

Poradnia to placówka otwarta na problemy środowiska rodzinnego i szkolnego.
Celem poradni i najwyżej cenioną przez pracowników wartością jest dobro dziecka i osób korzystających z usług naszej poradni w ścisłym związku z rodzicami i nauczycielami, którzy mają bezpośredni wpływ na dzieci i młodzież oraz są zainteresowani efektami nauczania i wychowania.
Rozpoznajemy przypadki i sytuacje, w których potrzeby dzieci i młodzieży nie są realizowane w sposób optymalny. Wspieramy działania środowiska lokalnego na rzecz dziecka i rodziny.
 
Grono pedagogiczne tworzy kreatywna, otwarta na innowacje, wszechstronnie wykształcona kadra.
 
Badamy oczekiwania naszych klientów i staramy się im sprostać. Swoje działania prowadzimy w powiększającej swoje zaplecze diagnostyczne i terapeutyczne placówce. Dostosowujemy metody, formy pracy do zmieniających się warunków oraz potrzeb i oczekiwań klientów. Staramy się być bliżej naszych klientów poprzez spotkania w placówkach oświatowych, prowadzenie strony internetowej.
 
Bogate doświadczenie, systematyczne doskonalenie wiedzy oraz zastosowanie nowych narzędzi diagnostycznych i multimedialnych, pozwalają na podejmowanie wielu działań z zakresu profilaktyki, diagnozy, terapii problemów dzieci i młodzieży.
 
Planując swoje działania Poradnia współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Podstawą funkcjonowania Poradni jest przekonanie, iż jest ona integralnym elementem środowiska, Prowadzone działania są systematycznie analizowane, weryfikowane oraz wzbogacane stosownie do potrzeb i pojawiających się problemów.
 
Ważne jest pozytywne postrzeganie Poradni w środowisku. Poradnia jest instytucją przyjazną dla klientów i pracowników. Pracownicy Poradni, pracując na rzecz dziecka, jego rodziny i środowiska edukacyjno – wychowawczego działają profesjonalnie, zgodnie z przyjętym Kodeksem Etyki.

Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w Poradni, wskazują problemy i omawiają metody oraz formy współpracy. Ważne jest podejmowanie skutecznych działań wzbogacających bazę i wyposażenie placówki w celu poprawy warunków realizacji wytyczonych zadań.

Do priorytetowych zadań poradni należy:
- wdrażanie w kolejnych latach zadań w kontekście obowiązujących nowych rozporządzeń dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży;
- realizacja potrzeb osób korzystających z Oferty Poradni poprzez udzielanie najwyższej jakości usług w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- udzielanie szerokiej pomocy szkołom, przedszkolom, placówkom w zakresie wdrażania nowych zadań, a w szczególności zmian obejmujących pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także w sytuacjach kryzysowych;
- promowanie placówki w środowisku lokalnym;
- aktywizowanie pracowników do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, uwzględniających specyfikę pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- dalsza rozbudowa i doskonalenie bazy edukacyjnej poradni;
- wprowadzanie zmian jakościowych, poprzez podnoszenie atrakcyjności oferty udzielanej pomocy;
- współpraca ze środowiskiem.  

Dążymy do:
- objęcia opieką każdego dziecka niepełnosprawnego od urodzenia do ukończenia edukacji;
- objęcia różnorodną terapią jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży z problemami w nauce i funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym;
- skutecznej profilaktyki zagrożeń współczesnego świata;
- zwiększania efektywności naszych działań poprzez doskonalenie umiejętności w zakresie głębszego rozpoznania potrzeb środowiska oraz oferowania pomocy adekwatnej do oczekiwań klientów;
- osiągania wysokiej jakości stawianych diagnoz oraz zgodnego z wiedzą i doświadczeniem opiniowania oraz orzekania do odpowiednich form kształcenia.

Koncepcja Pracy Poradni jest analizowana  i modyfikowana stosownie do potrzeb oraz jest podana do wiadomości nauczycieli, uczniów i rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.
 
Zmodyfikowaną Koncepcję pozytywnie zaopiniowano na Radzie Pedagogicznej
dnia 15.09.2014 r.


 

Aktualności

 1. 2019-06-19

  Spotkanie Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów

  więcej
 2. 2019-06-11

  Spotkanie w ramach Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów Szkolnych „Dobra Współpraca” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu

  więcej
 3. 2019-06-06

  „O profilaktyce słów kilka” - zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej