10:41 16 November 2018 r., imieniny: Edmunda, Marii, Gertrudy

Liczba odwiedzin: 2242

Ewaluacja

WNIOSKI Z EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 

Analiza informacji uzyskanych z trzech źródeł: od Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu, pracowników merytorycznych placówki oraz osób korzystających z oferty Poradni, wskazują na wysoki poziom realizacji wymagania 3 „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”: poziom B.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu monitoruje potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki

Poradnia systematycznie zbiera informacje na temat potrzeb klientów korzystających
z oferty poradni, poprzez indywidualne rozmowy z przedstawicielami szkół i placówek współpracujących oraz rodziców zgłaszających się do placówki, a także analizując wnikliwie zainteresowanie poszczególnymi tematami oferowanych zajęć. Informacje uzyskane
w wyniku takich analiz pozwalają na dopasowanie oferty do bieżących potrzeb środowiska lokalnego.

Poradnia zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki

Poradnia stara się zaspokajać wszystkie potrzeby środowiska, w tym diagnozowanie, opiniowanie, orzecznictwo, terapię, doradztwo, działania interwencyjne, prowadzenie grup wsparcia, interwencję kryzysową, działalność profilaktyczną, poradnictwo, konsultacje.

Oferta Poradni jest systematycznie wzbogacana

Oferta informacyjno-szkoleniowa jest systematycznie poszerzana zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, a pracownicy poradni nabywają ku temu niezbędne przeszkolenie, podnosząc swoje kwalifikacje. Informacje uzyskane w wyniku ewaluacji wewnętrznej wskazują na rosnące zainteresowanie działalnością poradni w środowisku lokalnym oraz rosnącą świadomość roli współpracy z PPP w ramach kształtowania odpowiednich postaw wśród społeczeństwa.

Słabością naszej pracy jest nieproporcjonalnie duże zainteresowanie ofertą
w porównaniu do możliwości kadrowych placówki. Klienci oczekują skrócenia terminów oczekiwania na wsparcie ze strony Poradni oraz większej dostępności zajęć terapeutycznych
i systematycznego poszerzenia ich oferty.

 

REKOMENDACJE

 

 1. Dalsze monitorowanie potrzeb klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Zwoleniu i uwzględnianie ich w ewaluacji oferty placówki.

 2. Kontynuowanie systematycznego (corocznego) wzbogacania oferty poradni.

 3. Rozwijanie różnorodnego wsparcia udzielanego przez placówkę poprzez dalsze podnoszenie kwalifikacji pracowników merytorycznych Poradni.

 

 

Raport opracowała: Aleksandra Szymańska - psycholog

 1. 08. 2016.


WNIOSKI Z EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla obszaru: „Promowana jest wartość edukacji”
Poradnia prowadzi różnorodne działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. Swoją ofertę edukacyjną, zbudowaną w oparciu o zdiagnozowane potrzeby, adresuje do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz organizacji i instytucji działających w lokalnym środowisku, dostosowując ją i modyfikując adekwatnie do potrzeb. Podejmując przedsięwzięcia wspomagające wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, oferując rodzicom i nauczycielom konkretną i profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu zgłoszonych problemów oraz wsparcie w trudnych sytuacjach placówka promuje wartość edukacji.
Poniższe argumenty wskazują na wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę.
Obszar badania: W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez
całe życie.
W poradni prowadzone są przedsięwzięcia adekwatne do procesu uczenia się przez całe życie.
Pracownicy merytoryczni w ankiecie wymienili prowadzone w placówce działania kształtujące kompetencje uczenia się przez całe życie skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.
Ponadto pracownicy i klienci wskazali działania placówki, które kształtują pozytywny klimat do rozwoju wśród odbiorców usług edukacyjnych:
 • - dostosowanie godzin pracy do potrzeb klientów,
 • - zaangażowanie pracowników, tworzenie właściwych relacji i współpraca miedzy nimi,
 • - tworzenie przyjaznej atmosfery w placówce,
 • - pozyskiwanie nowych narzędzi i pomocy terapeutycznych,
 • - dostosowywanie zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości klientów,
 • - współpraca z partnerami,
 • - atrakcyjność zajęć,
 • - ustawiczne dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników merytorycznych.
Oprócz tego klienci i pracownicy uważają, że panująca w poradni atmosfera sprzyja wzajemnej współpracy
Treść pytania: Jakie działania kształtujące kompetencje uczenia się przez całe życie prowadzi placówka?
Treść odpowiedzi:
 • - warsztaty dla rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dzieci młodszych,
 • - Szkoła dla Rodziców Nastolatków, 
 • - Golden Five,
 • - Bez Klapsa,
 • - wykorzystywanie podczas terapii programów multimedialnych m.in.programów kształtujących umiejętności posługiwania się technikami 
 • - udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli zawierające wskazówki do pracy samokształceniowej np. Ortograffiti - program edukacyjno-terapeutyczny do pracy z dzieckiem domu, rozwijania umiejętności poznawczych oraz wyrównywania deficytów, umożliwiające dzieciom realizację potrzeb poznawczych,
  rozwoju zainteresowań, w tym także tych, które będą przydatne w wyborze dalszej drogi kształcenia
 • - konsultacje indywidualne dla rodziców prowadzone w poradni stwarzające rodzicom możliwość nabywania umiejętności pracy z dzieckiem w domu, poznawania technik skutecznego uczenia się i wspierania rozwoju dziecka,
 • - rozmowy i konsultacje z pracownikami poradni uświadamiające rodzicom przyczyny trudności dydaktycznych i wychowawczych, pokazujące sposoby ich przezwyciężania, są wsparciem w budowaniu pozytywnych relacji z dziećmi, dostarczające informacji o
  instytucjach i wyspecjalizowanych ośrodkach, w których można poszerzyć swoją wiedzę i uzyskać specjalistyczną pomoc (np. Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu - SODiR),
 • - konsultacje dla rodziców i nauczycieli prowadzone w poradni pozwalające lepiej rozumieć problemy z jakimi boryka się dziecko, dostarczające wiedzy ułatwiającej,
  komunikację i przyczyniającej się do osobistych poszukiwań sposobów pomocy własnym dzieciom
 • - konferencje, spotkania tematyczne np. spotkanie z przedstawicielami instytucji działających na rzecz dziecka w Starostwie Powiatowym ,
 • - polecanie fachowej literatury zgromadzonej w Poradni oraz dostepnej w Bibliotece
  Pedagogicznej w Zwoleniu,
 • - szkolenia rad pedagogicznych w przedszkolach i szkołach,
 • - doskonalenie kompetencji uczenia sie pracowników poradni w ramach WDN,
 • - wykorzystywanie informacji ze strony internetowej ORE,
 • - poszerzanie i aktualizacja własnej wiedzy, wymiana doświadczeń w Zespołach problemowych
W placówce prowadzi się działania promujące wartość edukacji skierowane
do osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pracowników i innych
osób realizujących zadania placówki. Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku
lokalnym.
W celu promocji wartości edukacji poradnia prowadzi różnorodne działania skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki oraz pracowników instytucji współpracujących w celu propagowania usług edukacyjnych. Dyrektor i pracownicy merytoryczni wymienili różnorodne propozycje (skierowane do wymienionych wyżej klientów), które służą zaspokojeniu potrzeb środowiska oraz realizacji celów statutowych poradni
Treść pytania: Proszę wymienić działania, jakie prowadzi placówka w celu promocji wartości edukacji. Kto był ich odbiorcą?
Treść odpowiedzi - cytaty
 • - opracowywanie oferty poradni zamieszczanej na tablicy informacyjnej w poradni,
  stronie internetowej, rozdawanej klientom indywidualnym podczas rozmów, konsultacji, badań i terapii, przekazywanej w postaci ulotek i ustnie pracownikom instytucji współpracujących w celu propagowania działań edukacyjnych oraz przesyłanej mailowo,
 • - wygłaszanie prelekcji dla rodziców na zebraniach i wywiadówkach,
 • - założenia programu profilaktycznego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Jak porozumiewać się z nastolatkiem?”, „Jak motywować nastolatka do nauki”,
 • - „Współpraca rodziców, szkoły i poradni psychologiczno – pedagogicznej”,
 • - organizowanie na początku roku szkolnego spotkań z pedagogami szkolnymi,
 • - przedstawianie oferty poradni w zakresie pomocy bezpośredniej dzieciom i młodzieży (m.in. Jak prawidłowo organizować edukację uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego),
 • - współpraca poradni psychologiczno – pedagogicznej z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi w świetle nowych przepisów,
 • - prowadzenie warsztatów i konsultacji dla rodziców i nauczycieli podnoszących kompetencje wychowawcze na różnych etapach rozwoju dziecka, pełniejsze rozumienie potrzeb dzieci i praw rozwojowych: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” - dla dzieci młodszych, „Bez klapsa”, „Szkoła dla Rodziców Nastolatków”, „Golden Five”,
 • - organizowanie konferencji tematycznych dla przedstawicieli władz, rodziców, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek,
 • - polecanie klientom literatury fachowej zgromadzonej w poradni oraz dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej w Zwoleniu,
 • - prowadzenie w szkołach przez specjalistów Poradni zajęć dla dzieci i młodzieży celem promocji zdrowego trybu życia oraz bezpieczeństwa („Nie przegraj”, „Akademia ochrony przed przemocą”, „Nie daj się...”, „Jak uczyć się efektywnie?”),
 • - motywowania do samorozwoju w trakcie spotkań indywidualnych, dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poradnictwo zawodowe,
 • - motywowanie do podejmowania aktywności w celu ukończenia szkoły, wsparcie w procesie zmiany szkoły poprzez pokazywanie innych możliwości kontynuowania nauki (adekwatnie do własnych możliwości i zainteresowań),
 • - prowadzenie szkoleń i zajęć warsztatowych dla rad pedagogicznych „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle nowych przepisów”, „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia”, „Specyficzne trudności w uczeniu się – symptomy i diagnoza, „Rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji”, „Interpretacja zaleceń postdiagnostycznych z opinii i orzeczeń, „Budowanie strategii dla ucznia z zaburzonym zachowaniem w środowisku szkolnym i domowym”,
 • - stałe podnoszenie kompetencji przez pracowników poradni doskonalenie zawodowe: studia, kursy, szkolenia, konferencje,
 • - własne publikacje lokalna i fachowa prasa: Głos Zwolenski, Głos Ziemi Zwolenskiej, portal www.zwolen24.pl, czasopismo internetowe ORE „Trendy”,
Obszar badania: Działania realizowane przez placówkę promują wartość edukacji i wpływają na rozwój lokalnej społeczności.
Podejmowane przez Poradnie działania skutecznie promują wartość edukacji i wpływają na rozwój lokalnej społeczności.
Proponowane przez placówkę przedsięwzięcia skierowane są do zróżnicowanej grupy odbiorców i dostosowane do ich potrzeb. Dyrektor i pracownicy merytoryczni uznali, że organizowane warsztaty, konferencje, zajęcia terapeutyczne i konsultacje indywidualne promują wartość edukacji w społeczności lokalnej, wpływając pozytywnie na jej rozwój. Zdaniem dyrektora klienci placówki odnoszą korzyści z udziału w proponowanych działaniach (otrzymują diagnozę ze wskazówkami do pracy w szkole i w domu, a także wsparcie i pomoc). Pracownicy szybko reagują w nagłych sytuacjach kryzysowych, wydają opinie i orzeczenia, rozwiązują problemy na terenie placówki oraz w środowisku domowym, poszerzają kompetencje zawodowe nauczycieli, którzy wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy z dziećmi podczas indywidualizacji i dostosowania wymagań oraz realizacji zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni, prowadza edukację rodziców (m.in. Szkoła dla Rodziców, Bez Klapsa) dbają o poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w stosunku do dziecka krzywdzonego i jego rodziny.
Raport opracowała Joanna Zubrzycka
 •  

RAPORT Z CAŁOŚCIOWEJ EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ
przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 (06.10.2014-20.11.2014) przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji: M. Ośko i M. Brola (fragmenty)

Poziom spełniania wymagań państwa
 

Placówka realizuje koncepcję pracy B
Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcja pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe osób oraz potrzeby instytucji i organizacji korzystających z jej oferty, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy placówki jest znana osobom, instytucjom i organizacjom korzystającym z oferty placówki.  
 
٧
Realizowana koncepcja pracy placówki jest monitorowana, i w razie potrzeb modyfikowana z uwzględnieniem oczekiwań osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.  
٧
 
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki B
Planowanie procesów edukacyjnych w placówce służy rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki, a w realizacji zadań stosuje się różne formy i metody pracy dostosowane do potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.  
  ٧
Placówka pozyskuje informacje od osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki, na temat podejmowanych przez placówkę działań. ٧
W placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. ٧
Wnioski z analizy informacji pozyskanych od osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki są wykorzystywane do doskonalenia procesów edukacyjnych i prowadzonych przez placówkę działań.  
٧
 
Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki B
Realizacja oferty placówki pozwala osiągać jej cele i zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji z niej korzystających. ٧
Podejmowane są działania służące wyrównywaniu szans w dostępie do oferty placówki. W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne. ٧
W opinii osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki, wsparcie otrzymywane w placówce jest odpowiednie do ich potrzeb. ٧
Doskonali się ofertę placówki uwzględniając indywidualne potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pozyskane od nich opinie dotyczące pracy placówki. Placówka zachęca osoby, instytucje i organizacje korzystające z oferty placówki do własnego rozwoju.  
٧
 
Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki B
Pracownicy placówki współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, a także modyfikowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. ٧
Nauczyciele – konsultanci i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. ٧
Nauczyciele – konsultanci i inne osoby realizujące zadania placówki pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. ٧
 
Promowana jest wartość edukacji B
W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. ٧
W placówce prowadzi się działania promujące wartość edukacji skierowane do osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pracowników i innych osób realizujących zadania placówki. Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.  
٧
Realizowane przez placówkę działania wzmacniają odpowiedzialność za własny rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.  
Działania realizowane przez placówkę promują wartość edukacji i wpływają na rozwój lokalnej społeczności. ٧
 
Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju B
Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.  
 
٧
W placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki.  
٧
Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. ٧
Wykorzystywane przez placówkę zasoby środowiska lokalnego wpływają na rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. ٧
 
Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych B
W placówce analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których przygotowuje się ofertę placówki, planuje się i podejmuje działania.  
٧
Realizacja oferty i działania podejmowane w placówce są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. ٧
Placówka doskonali własną pracę uwzględniając systematycznie pozyskiwane informacje na temat rozwoju osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki.  
٧
 
Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi B
Zarządzanie placówką zapewnia warunki do realizacji zadań statutowych placówki. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z pracownikami i innymi osobami realizującymi zadania placówki.  
٧
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi placówki. Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy pracowników i innych osób realizujących zadania placówki oraz doskonaleniu zawodowemu. Zarządzanie placówką zapewnia przygotowanie oferty odpowiedniej do potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz odpowiednie warunki jej realizacji.  
 
٧
Zarządzanie placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi pracowników i innych osób realizujących zadania placówki w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki. Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi pracowników i innych osób realizujących zadania placówki w procesie ewaluacji wewnętrznej.  
٧
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi pracowników i innych osób realizujących zadania placówki w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki. ٧
 
 
Wnioski
 
1. W poradni prowadzone są różnorodne działania promujące wartość edukacji skierowane do szerokiego grona odbiorców usług edukacyjnych, poszukujących pomocy w rozwiązywaniu problemów.
2. Współpraca poradni z wieloma instytucjami i podmiotami funkcjonującymi w środowisku w zakresie działań związanych ze zidentyfikowanymi potrzebami tego środowiska, pozwala na wykorzystanie jego zasobów oraz wpływa na zwiększenie efektywności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie.
3. Poradnia jest postrzegana jako instytucja profesjonalnie i efektywnie wspomagająca rodzinę i szkołę w realizacji funkcji wychowawczych, a pracownicy merytoryczni cenieni za wysokie kompetencje, otwartość i dostępność w sytuacjach kryzysowych.
4. Koncepcja pracy poradni jest znana pracownikom, klientom oraz partnerom. Podejmowane na jej podstawie działania są modyfikowane. Wprowadzane zmiany uwzględniają potrzeby odbiorców i są ukierunkowane na poprawę jakości świadczonych usług.
5. Praca zespołowa pracowników merytorycznych oraz ich szeroka, powszechna współpraca na różnych poziomach realizowanych zadań, są przejawem wysokiego stopnia wzajemnego wspierania się i doskonalenia własnej pracy oraz podnoszenia kompetencji zawodowych.
6. Oferta poradni jest sukcesywnie wzbogacana.
7. Sprawowany w różnych formach nadzór pedagogiczny służy rozwojowi placówki.
 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
w roku szkolnym 2013/2014

 

Wymaganie: 4. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i nnych osób realizujacych zadania placówki

Z przeprowadzonego badania wynika, iż procesy edukacyjne zachodzące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu stanowią efekt zarówno pracy indywidualnej każdego z pracowników, a także są wynikiem ich współdziałania. Pracownicy podejmują szereg różnorodnych działań, współpracując ze sobą. Uwzględniają jednocześnie wzajemne potrzeby, dbając o jakość komunikacji w zespole.
Procesy edukacyjne w Poradni poddaje się monitoringowi, natomiast wnioski  z monitoringu wykorzystywane są sukcesywnie w celu optymalizacji funkcjonowania placówki, zgodnie z potrzebami klientów.

Dyrektor Poradni i wszyscy pracownicy merytoryczni w ankietach podali, iż procesy edukacyjne planowane są indywidualnie i zespołowo.
Każdy pracownik indywidualnie z uwzględnieniem swoich kwalifikacji opracowuje Plany Pracy na każdy rok szkolny, w którym planuje: diagnozy, terapie, prelekcje oraz warsztaty. Ponadto respondenci podkreślili systematyczne prowadzenie ewaluacji własnej pracy i podejmowanych działań. Do indywidualnych zadań podano planowanie doskonalenia zawodowego oraz studiowanie literatury fachowej. 
Dyrektor i nauczyciele w ankietach podali, w jaki sposób zorganizowana jest ich współpraca. Podano przykłady współpracy podczas planowania, organizowania i realizowania procesów edukacyjnych w placówce. Są to:
- Wspólne opracowywanie i modyfikowanie oferty placówki, skierowanej do Klientów Poradni, w oparciu o potrzeby placówek oświatowych z uwzględnieniem charakterystyki środowiska lokalnego. Umieszczanie jej na stronie internetowej Poradni oraz przekazywanie drogą e-mailową do placówek oświatowych. Ponadto prezentowanie jej na spotkaniach z pracownikami oświatowymi podległych placówek (są to spotkania z dyrektorami, pedagogami, logopedami).
- Wszyscy pracownicy są zaangażowani w organizację pracy, rozkład zajęć, ustalanie godzin pracy.
- Wszyscy pracownicy wymienili współpracę w zakresie opracowywania druków wykorzystywanych w codziennej pracy Poradni.
Współpraca zespołowa w realizacji procesów edukacyjnych odbywa się m.in.: w ramach zespołów funkcjonujących na terenie poradni. Jest to:
- Zespół Pedagogiczno-Logopedyczny (poprzez analizowanie nowych narzędzi diagnostycznych, opracowywanie przykładowych ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka, przygotowanie przykładowych zaleceń postdiagnostycznych, dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, planowanie i organizacja spotkań, warsztatów, konferencji dla nauczycieli, rodziców i uczniów).
- Zespół Psychologów (poprzez analizowanie nowych narzędzi diagnostycznych, opracowywanie przykładowych ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka, przygotowanie przykładowych zaleceń posdiagnostycznych, dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, planowanie i organizacja spotkań, warsztatów, konferencji dla nauczycieli, rodziców i uczniów).
- Zespół ds. Ewaluacji Wewnętrznej.
- Zespołu do opracowywania Planu Wykorzystania Wniosków z Nadzoru Pedagogicznego, Kontroli i Pracy Poradni.
- Zespół ds. Promocji Poradni.
- Zespoły Orzekające (poprzez podejmowanie decyzji dotyczących optymalnych warunków ich dalszej edukacji).
Pracownicy merytoryczni poradni planują wspólnie pracę na nowy rok szkolny, przygotowując ofertę placówki, terapii, prelekcji, warsztatów, szkoleń, którą następnie umieszczają na stronie internetowej Poradni oraz przekazują drogą e-mailową do placówek oświatowych.

Procesy edukacyjne przebiegające w Poradni są monitorowane. Zdaniem dyrektora i wszystkich pracowników w placówce monitoruje się procesy edukacyjne. Ankietowani wskazali, iż na podstawie wyników monitorowania procesów edukacyjnych podjęto decyzje dotyczące:

- Poszerzenia oferty placówki o nowe warsztaty i zajęcia zgodnie z oczekiwaniami Klientów poradni (wymieniono warsztaty dla rodziców dzieci młodszych oraz nastolatków, terapię SI),

- Przeszkolenia pracowników zgodnie z potrzebami Klientów („Bez klapsa”, „Szkoła dla rodziców...”, SI),

- Dostosowanie czasu pracy pracowników poradni do potrzeb klientów (tj.; godziny terapii dla dzieci, godziny warsztatowe dla rodziców, nauczycieli, uczniów). Podczas planowania godzin pracy uwzględniają dogodność dostępu do konkretnych zajęć dzieciom i kontakt z rodzicami (czas pracy dostosowany do potrzeb klientów).

- Modyfikowanie i aktualizacja dokumentów obowiązujących w Poradni. Pracownicy podali następujące przykłady:

Procedury zgłaszania dzieci na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu,

Procedury udziału w zajęciach terapii pedagogicznej, logopedycznej na 2013/2014r.,

Procedury wydawania opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w Poradni,

Procedury wydawania orzeczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu,

Procedura wydawania opinii/informacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu,

Procedury przeprowadzenia badań diagnostycznych ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w kierunku występowania specyficznych trudności w uczeniu się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu,

- Opracowanie druków umów partnerskich.


Ponadto na potrzeby zespołu orzekającego uaktualniono wzory zaświadczeń lekarskich dla uczniów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie orzekające. Są to następujące druki:

 • zaświadczenie lekarskie na indywidualne nauczanie,

 • zaświadczenie lekarskie do indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

 • wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

 • wniosek o przeprowadzenie badania/konsultacji oraz o wydanie opinii/informacji,

 • wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

 • wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

 • wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

 • wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie terapii,

 • wniosek o przeprowadzenie badania psychologiczno-pedagogicznego i wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się u ucznia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej,

 • opinia o uczniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu,

 • zakup nowych narzędzi diagnostycznych oraz pomocy terapeutycznych.

Zmiany w przebiegu procesów edukacyjnych są wynikiem wspólnych ustaleń między nauczycielami.
Zdaniem wszystkich ankietowanych pracowników merytorycznych, iż wspólne działania poddawane są ewaluacji a wnioski z ewaluacji wspólnych działań wykorzystane są do doskonalenia procesów edukacyjnych w placówce. Pracownicy mają poczucie wspólnego kierunku prowadzonych działań.
Dyrektor i wszyscy pracownicy wskazują, iż jakość komunikacji między współpracownikami jest bardzo dobra. Ponadto wysoko oceniono zaangażowanie innych we współpracę oraz wysoki poziom zadowolenia ze współpracy. Podkreślono wysoki stopień skuteczności wspólnych działań w placówce.
Nisko natomiast oceniono uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalących metody współpracy.
Także pracownicy administracji i obsługi dostrzegają skuteczny przepływ informacji, który pozytywnie wpływa i odzwierciedla się na efektywność współpracy oraz zadowolenie wszystkich pracowników pracujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu.
Powyższe dane wskazują na wysoki stopień spełniania wymagania na poziomie B.
 
Wnioski z ewaluacji:

 • Procesy edukacyjne zachodzące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu stanowią efekt zarówno pracy indywidualnej każdego z pracowników, a także są wynikiem ich współdziałania.

 • Procesy edukacyjne w Poradni poddaje się monitoringowi, natomiast wnioski  z monitoringu wykorzystywane są sukcesywnie w celu optymalizacji funkcjonowania placówki, zgodnie z potrzebami klientów.

 • Procesy edukacyjne zachodzące w Poradni są planowane i służą rozwojowi osób, instytucji korzystających z oferty placówki.

 
Załączniki:
- narzędzia: wzory druków ankiet, wywiadu dla dyrektora;
- analiza jakościowa i ilościowa: wyników ankiet dla pracowników, nauczycieli, wywiadu dla dyrektora, arkusze analizy dokumentacji.
 
 
Raport przygotowała 29.08.2014r.
Edyta Karbowińska - pedagog

Skład zespołu przeprowadzającego ewaluację:
Edyta Karbowińska – pedagog / przewodnicząca
Magdalena Michałowska-Kmiecik - psycholog
Olga Jakubowska - psycholog

                                                                         

 

                                                  
         

     
        

 
 
 
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
w roku szkolnym 2012/2013 
Obszar 3:
Funkcjonowanie placówki w srodowisku lokalnym
 
Wymaganie 3.1:
Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
 
Zespół ewaluacyjny: 
Izabela Młyńska
Olga Jakubowska-Pyrka
Joanna Zubrzycka

 
Przebieg ewaluacji:

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w placówce przez powołany przez Dyrektora Ewę Kraczkowską na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 03.09.2012r. Zespół do spraw ewaluacji w następującym składzie: Izabela Młyńska, Olga Jakubowska - Pyrka, Joanna Zubrzycka.

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczy obszaru: Funkcjonowanie placówki w srodowisku lokalnym. Badania niezbędne do przeprowadzenia analizy “czy wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju” zrealizowano w okresie od stycznia 2012r. do kwietnia 2013r.

Celem ewaluacji było zbieranie i analizowanie informacji o funkcjonowaniu placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży, nauczycielami i placówkami oraz ustalenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł, przy wykorzystaniu różnych metod badawczych:
- wywiadu z dyrektorem;
- ankiet dla pracowników Poradni;
- ankiet dla  nauczycieli szkół z terenu powiatu zwoleńskiego;
- ankiet dla rodziców dzieci I młodzieży korzystających z usług poradni,
- analiza dokumentacji


Opis metodologii:

Badaniem objęto 25 klientów dorosłych - nauczycieli, 12 rodziców dzieci korzystających z pomocy poradni, 5 pracowników merytorycznych, wywiad z dyrektorem, przeprowadzono analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport.
 
 
Raport:

Realizując swoje zadania, poradnia współpracuje z różnymi podmiotami zewnętrznymi działającymi w środowisku, co korzystnie wpływa na jakość jej funkcjonowania. W szczególności prowadzi ukierunkowaną współpracę z rodzicami w celu skutecznego diagnozowania potrzeb i rozwijania możliwości i mocnych stron dzieci, co potwierdzają rodzice w ankietach. Działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu zostało ocenione pozytywnie przez rodziców uczniów korzystających z pomocy placówki. Udzielana pomoc jest zgodna z oczekiwaniami klientów i w pełni wystarczająca w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Placówka realizuje potrzeby swoich klientów, dbając jednocześnie o jakość świadczonych usług. Zasady wzajemnej współpracy są akceptowane przez klientów, co daje przejrzystość w jakości komunikacji na linii placówka-klienci. Godziny pracy Poradni są dogodne dla zgłaszających się klientów. Wyposażenie placówki powinno być jednak przeanalizowane pod kątem możliwości poszerzenia kwestii doposażenia.

Współpraca z rodzicami jest też realizowana poprzez (na podstawie analizy dokumentacji):
• pozyskiwanie od rodziców informacji o dziecku, pomocnych w diagnozie;
• organizowanie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców (rodzice m.in. nabywają umiejętności komunikowania się z dziećmi, wyrażania uczuć, stawiania granic);
• umożliwienie rodzicom uczestnictwa w niektórych zajęciach (np. pedagogicznych, logopedycznych), aby wzmacniać efekty terapeutyczne poprzez ćwiczenia w domu;
• przygotowywanie dla rodziców materiałów do ćwiczeń w domu w celu wzmocnienia procesów wyrównywania szans edukacyjnych;
• prowadzenie zebrań z rodzicami, pogadanek, wykładów;
• indywidualne omawianie wyników badań, przedstawianiu rodzicom adekwatnych do problemu form pomocy i wsparcia;
• wywiadach ukierunkowanych na zainteresowania dziecka;
• obserwacji interakcji między dzieckiem i rodzicami i przekazywanie informacji zwrotnych;
• wzmacnianie roli rodziców;
• kierowanie ich do innych specjalistów.
Natomiast w ramach rozwijania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów współpraca z rodzicami polega na: przekazywaniu informacji postdiagnostycznych, ustalaniu sposobów wsparcia i pomocy dostosowanych do indywidualnych możliwości dziecka, zachęcaniu rodziców do udziału w terapii, organizowaniu zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, przekazywaniu rodzicom gotowych zestawów ćwiczeń do wykonywania w domu i wzmacnianiu ich w wypełnianiu roli wychowawczej.

Dyrektor oraz pracownicy wymienili osoby i organizacje, z którymi współpracują. Pracownicy dydaktyczni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu podejmowali i podejmują bezpośrednią współpracę z następującymi instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym (w świetle danych z ankiet): przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, Sąd Rejonowy, PCPR, MOPS, GOPS, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Policja. W ocenie współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi pracownicy głównie podawali odpowiedzi: „raczej pozytywnie” i „trudno powiedzieć”.

Pracownicy Poradni spotykają się najczęściej z pozytywnymi informacjami zwrotnymi na temat pracy i pracowników Poradni, aczkolwiek opinie te nie dotyczą wszystkich.
Z opinii pozytywnych wyłania się obraz oceny pracy pracowników Poradni jako osób kompetentnych, służących pomocą, ale także obciążonych obowiązkami i nie zawsze dostępnych w oczekiwanym zakresie.

Korzyści wynikające ze współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym (dostrzegane przez pracowników Poradni) mają aspekt rozwojowy (rozwój pracowników Poradni i samej placówki, zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego, wzrost dostępności pomocy dla klientów placówki, możliwość lepszej organizacji pomocy uczniom korzystającym z pomocy Poradni i inne).
Dyrektor określił też korzyści płynące z tej współpracy:
• możliwa jest kompleksowa pomoc dziecku i rodzinie;
• prowadzone jest doskonalenie umiejętności pracowników, poprzez wspólne szkolenia i wymianę doświadczeń;
• zwiększono skuteczność działań promocyjnych;
• wzbogacane jest wyposażenie poradni (zasoby pomocy edukacyjnych);
• możliwe jest korzystanie z zasobów środowiska np. przy organizacji konferencji, szkoleń. Współpraca poradni z podmiotami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na działalność placówki.
 
W ocenie pracowników Poradni wpływ na zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym może następować poprzez: inicjowanie działań podtrzymujących współpracę, zacieśnianie współpracy z pedagogami szkolnymi, nauczycielami, rodzicami uczniów, wzbogacanie oferty placówki o nowe formy pomocy, pozyskiwanie funduszy na szkolenia, organizację szkoleń i warsztatów, podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia własnych kwalifikacji.
Analiza treści odpowiedzi ankietowanych pracowników Poradni generuje wnioski, iż zmianami na rzecz zwiększenia poczucia satysfakcji ze współpracy ze środowiskiem lokalnymi mogą być: pozyskiwanie funduszy i specjalistów, instytucji do współpracy przy organizowaniu szkoleń i warsztatów, zwiększenie ilości form warsztatowych, nowych form pomocy (np. terapia rodzinna), poprawa komunikacji z obecnymi partnerami placówki oraz wzrost otwartości na potencjalnych partnerów placówki, a także przejrzyste określenie zasad współpracy.

Na terenie poradni widoczne są dowody współpracy poradni z podmiotami działającymi w środowisku, np. w postaci plakatów i ulotek informacyjnych dotyczących różnych form pomocy świadczonych przez te instytucje np. na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Polskie Towarzystwo Dysleksji.

W świetle zgromadzonych informacji z ankiet z nauczycielami można wnioskować, iż oferowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu formy współpracy skierowane do nauczycieli z lokalnych szkół cieszą się wysokim zainteresowaniem, a tym samym wniosek o pozytywnym wykorzystywaniu zasobów na rzecz wzajemnego rozwoju staje się zasadny. Nauczyciele odpowiedzieli, że współpraca ta polega głównie na: rozpoznawaniu potrzeb środowiska, prowadzeniu diagnozy i terapii, świadczeniu usług na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodziców, organizowaniu wspólnych szkoleń, konferencji, konkursów, opracowywaniu programów, działań profilaktycznych, przygotowywaniu forum, wzajemnym promowaniu placówek.

Można wnosić, iż pomimo wysokiego wskaźnika wykorzystywania zasobów środowiska na rzecz własnego rozwoju, nadal istnieje zapotrzebowanie na formy współpracy z Poradnią, mające na celu dalszy wzajemny rozwój.

Większość wyżej wymienionych informacji o współpracy znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumentacji placówki, m.in. w planach pracy, dziennikach i indywidualnych sprawozdaniach pracowników oraz stronach Poradni i Starostwa Powiatowego, a także lokalnej prasie. Istnieją też zapisy świadczące o aktywnym uczestnictwie specjalistów w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej np “Noc profilaktyki”, wzmacnianiu efektywności nauczania i wychowania, doradztwie zawodowym oraz o skuteczności podejmowanych interwencji kryzysowych.
 
 
 
Wnioski

Placówka identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska.
Poradnia zbiera informacje na temat potrzeb i możliwości środowiska przede wszystkim poprzez indywidualne rozmowy z dyrektorami, pedagogami i nauczycielami ze szkół, przedszkoli i placówek. W opinii pracowników merytorycznych, partnerów i klientów (nauczycieli) poradnia zaspokaja wszystkie potrzeby adekwatnie do posiadanych możliwości.

Placówka korzysta z zasobów środowiskowych.
Prowadzone były działania z pomocą podmiotów środowiska lokalnego, w tym roku szkolnym tj.:
• współpraca ze starostwem przy organizacji szkoleń dla pracowników poradni i nauczycieli;
• pozyskanie szkoleń dofinansowanych z EFS przy współpracy z poradnią “Scolar”
• współudział w “Nocy profilaktyki”
• udział w pracach zespołów (na wniosek dyrektora szkoły) - wspólne z nauczycielami opracowywanie potrzeb i planów pracy dla indywidualnych uczniów IPET, KIPU.PDW;
• wspólne z nauczycielami prowadzenie zajęć o charakterze profilaktyczno-wychowawczych szkołach;
• podejmowanie różnorodnych działań i inicjatyw na rzecz dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny;
• współpraca w realizacji zadań nauczycieli i szkoły dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Placówka prowadzi działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb środowiska lokalnego.
Poradnia stara się zaspokoić wszystkie potrzeby. Najczęściej zgłaszane i zaspokajane są potrzeby dotyczące: diagnozowania, opiniowania, orzekania, prowadzenia terapii, w tym terapii logopedycznej oraz poradnictwa zawodowego. Ponadto poradnia odpowiada na potrzeby w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych dla rodziców, psychoterapii indywidualnej. Są też nowe potrzeby środowiska nauczycieli, które wynikają z wprowadzonych uregulowań prawnych. Poradnia wspiera merytorycznie szkoły w opracowywaniu dokumentacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Inne działania poradni, które służą zaspokojeniu potrzeb to: rozpoznanie sytuacji dziecka i rodziny, diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna, terapia, terapia z psychologiem, doradztwo zawodowe i edukacyjne, indywidualne porady, badanie przesiewowe słuchu "platformą zmysłów", zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i rodziców, indywidualne spotkania wspierające, badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji na terenie placówek, prelekcje i pogadanki na terenie placówek, poradnictwo wychowawcze, orzecznictwo i wydawanie opinii, zacieśnienie współpracy z przedstawicielami rad pedagogicznych szkół i placówek poprzez uczestnictwo w pracy zespołów, interwencja kryzysowa, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wspomaganie dziecka zdolnego, działania profilaktyczne.
Współpraca ze szkołami i przedszkolami obejmuje realizację zadań związanych z pomocą uczniom, prowadzeniem badań przesiewowych, prowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych oraz szkoleń rad pedagogicznych. Z dokumentacji poradni wynika, że w roku szkolnym 2012/2013 pracownicy na zebraniach szkoleniowych rad pedagogicznych prezentowali różnorodne tematy takie jak, np.:
“Budowanie strategii dla ucznia z zaburzeniem zachowania”
“Specyficzne trudności w uczeniu się” – symptomy i diagnoza ”
“Rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji”
Podczas spotkań z rodzicami przedstawiane rodzicom tematy to: “Między trudnościami a sukcesem – współpraca szkoły i poradni psychologiczno-pedagogicznej”, “Depresja wśród nastolatków”.
Prowadzona jest także edukacja rodziców w zakresie potrzeb dziecka, zapobiegania trudnościom w nauce, profilaktyki uzależnień. Udzielane są indywidualne porady i konsultacje. Zostały przeprowadzone warsztarty psychoedukacyjne” “Szkoła dla rodziców i wychowawców” oraz profilaktyczne zajęcia dla młodzieży “Akademia Ochrony przed Przemocą”
 
Na tablicach informacyjnych w budynku poradni dostępne są artykuły i propozycje dla rodziców.
 
Poradnia korzysta z zasobów środowiskowych.

Dyrektor w wywiadzie wskazuje na działania placówki prowadzone z pomocą podmiotów środowiska lokalnego, do których należą zajęcia z uczniami, szkolenia, spotkania dla rodziców i rad pedagogicznych. Dyrektor wskazuje trzy kluczowe działania placówki są to: szeroko pojęta pomoc psychologiczno-pedagogiczna, terapia i profilaktyka, wspieranie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wyborze zawodu.
Poradnia prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska. W rejonie działania poradni znajduje się 7342 dzieci. Zdaniem dyrektora oraz  pracowników udzielających wywiadu oraz z analizy dokumentów wynika, że w szczególności prowadzone są: diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, badania przesiewowe logopedyczne i pedagogiczne, konsultacje, terapie pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, szkolenia dla rodziców i nauczycieli. Dyrektor wskazuje na prowadzenie badań przesiewowych Skalą Ryzyka Dysleksji i przesiewowych badań słuchu .
Z dokumentacji wynika, iż poradnia współpracuje także z uczelniami wyższymi w zakresie organizacji praktyk studenckich. Pracownicy doskonalą i podnoszą swoje kwalifikacje oraz promują ofertę placówki.
Poradnia zaspokaja potrzeby lokalnego środowiska.


Powyższe argumenty świadczą o wysokim stopniu spełniania wymagania – poziom B.
 
 
 

Aktualności

 1. 2018-11-15

  Komunikat MEN i GIS

  więcej
 2. 2018-11-08

  Dnia 12 listopada 2018 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie nieczynna.

  więcej
 3. 2018-11-07

  Szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu przeciwdziałania przyjmowaniu substancji uzależniających przez uczniów „Unplugged”.

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradniazwolen@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej