10:20 25 February 2018 r., imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza

Liczba odwiedzin: 9794

Wydawanie opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Podstawa prawna:
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i  egzaminów  w szkołach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 520).

Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa) odnoszą się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w uczeniu się wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno- motorycznego i poznawczego.

► Pierwsza diagnoza mająca na celu rozpoznanie u ucznia ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się powinna być przeprowadzona w klasach I  - III (I etap edukacyjny).

► Na II etapie edukacyjnym (klasy IV- VI) przeprowadzana jest specjalistyczna diagnoza ucznia, u którego rozpoznano wcześniej ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.

► Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

► Opinia stwierdzająca występowanie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii) raz wydana zachowuje swoją ważność do końca edukacji szkolnej badanego ucznia.

► W szczególnych przypadkach opinia może być wydana po ukończeniu szkoły podstawowej. Dotyczy to uczniów u których z przyczyn losowych  niemożliwe było wydanie opinii w terminie ustawowym  lub w przypadku których zachodzą inne uzasadnione, niezależne od ucznia okoliczności, uniemożliwiające  wydanie takiej opinii. W takiej sytuacji opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej w następującym trybie:
• nauczyciel bądź specjalista pracujący z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia składa do dyrektora szkoły wniosek wraz z uzasadnieniem,
• dyrektor zasięga w tej sprawie opinii rady pedagogicznej;
• dyrektor szkoły składa wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz informuje o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia;
• rodzice z uczniem lub pełnoletni uczeń zgłaszają się do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego i wydania opinii.

► Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

► Wniosek składany jest osobiście w sekretariacie poradni.

► Wnioski są realizowane zgodnie z kolejnością wpływu.

► Za przyjmowanie wniosków i wyznaczanie terminów badań odpowiedzialny jest sekretariat Poradni.

► W przypadku uczniów klas I – III, przy badaniu wymagana jest opinia wychowawcy, natomiast w przypadku uczniów klas starszych - opinia wychowawcy i nauczyciela języka polskiego.

► Opinia ze szkoły powinna zawierać istotne informacje o niepowodzeniach szkolnych ucznia  i  trudnościach w czytaniu i pisaniu, które u niego występują.

► Do opinii należy dołączyć próby pisania ucznia (zeszyty, dyktanda, sprawdziany i inne wytwory).

► Opinię odbiera rodzic (prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń odbiera w sekretariacie poradni lub zgodnie z opcją zaznaczoną we wniosku – otrzymuje ją pocztą na adres zamieszkania.

► Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna)  bądź pełnoletniego ucznia  poradnia przekazuje kopię opinii do szkoły lub placówki.

►Specyficzne trudności w uczeniu się nie są stwierdzane na podstawie jednej wizyty w poradni.


Procedura zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia  25.09.2013 r.
                                                                                                            
                                                 

Aktualności

 1. 2018-02-20

  Podsumowanie zajęć Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

  więcej
 2. 2018-01-26

  Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

  więcej
 3. 2017-12-20

  Życzenia Świąteczne

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradniazwolen@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej