23:50 18 September 2018 r., imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława

Liczba odwiedzin: 5967

Wydawanie orzeczeń i opinii przez Zespoły Orzekające


 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 173, poz.1072).
 

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE
 
 1. Zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu wydaje orzeczenia dla:
a) uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania poradni – miasta i gminy Zwoleń, gminy Tczów, gminy Kazanów, gminy Przyłęk, gminy Policzna;
b) uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii:
        - ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń  przebywa (jeżeli znajduje się na terenie działania poradni),
        - lub miejsce zamieszkania ucznia (jeżeli znajduje się na terenie działania poradni);
c) dzieci w wieku przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego - orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania, zamieszkałych na terenie działania poradni.
 
 1. Zespoły  orzekające Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu, wydają następujące orzeczenia i opinie:
a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci:
- niesłyszących i słabo słyszących,
- niewidomych i słabo widzących,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- niedostosowanych społecznie,
- zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
b) orzeczenia  o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych lub zespołowych, dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
c) orzeczenia  o potrzebie  indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży,  których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
d) orzeczenia   o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
e) orzeczenia o braku potrzeby kształcenia specjalnego,
f) orzeczenia o braku potrzeby indywidualnego nauczania,
h) orzeczenia o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
i) orzeczenia o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
j) orzeczenia o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia   specjalnego,
k) orzeczenia o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
l) orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
ł) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia  niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 
 
 
I ETAP  -  SKŁADANIE WNIOSKÓW I NIEZBĘDNEJ DO WYDANIA ORZECZENIA LUB OPINII DOKUMENTACJI

► Wnioski mogą składać wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie zwani dalej wnioskodawcami, a w przypadku młodzieży po ukończeniu 18 roku życia uczniowie.
 
► Wniosek musi bezwzględnie spełniać wymogi określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia a więc musi zawierać:
imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, PESEL  oraz zamieszkania,
• nazwę i adres przedszkola/ szkoły/ ośrodka/ placówki oraz oznaczenie klasy do której uczeń uczęszcza (w przypadku uczniów szkół prowadzących  kształcenie w zawodzie  – nazwę zawodu),
• imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów oraz miejsce/miejsca ich zamieszkania,
• cel i przyczynę  dla której niezbędne jest wydanie orzeczenia lub opinii,
•datę i miejsce wypełnienia oraz podpis(y) wnioskodawcy(ów).

► Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni oraz  na stronie internetowej  poradni – www.pppzwolen.pl .
 
► Wniosek  własnoręcznie wypełnia wnioskodawca (rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń).
 
► W przypadku konieczności wydania dziecku jednocześnie dwóch orzeczeń: o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca składa dwa odrębne wnioski.
 
► Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

► Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia albo opinii, dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 
► Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.
 
► Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
 
► Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:
 
a) okres - nie krótszy jednak niż 30 dni - w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
b) rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
c) zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu;
d) zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.
 
► Wzór zaświadczenia  dla lekarza dostępny jest w sekretariacie poradni oraz na stronie internetowej  poradni – www.pppzwolen.pl .
 
► Wniosek złożony przez rodzica/prawnego opiekuna powinien zostać zarejestrowany w sekretariacie poradni otrzymując właściwą sygnaturę akt oraz datę wpływu.
 
► Po zarejestrowaniu wniosku  wraz z załączoną dokumentacją zostaje on skierowany do przewodniczącego zespołu, który dokonuje jego oceny pod względem formalnym i podejmuje decyzję o skierowaniu sprawy do zespołu orzekającego bądź wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji w terminie nie krótszym niż  14 dni od daty wysłania pisma o uzupełnienie dokumentacji.
 
► Jeśli przedstawiona przez wnioskodawcę  dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia/opinii badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzają członkowie zespołu wyznaczeni przez przewodniczącego odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań lekarskich.
 
► Zespół po poinformowaniu wnioskodawcy może zasięgnąć informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka od nauczycieli i wychowawców szkoły / placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę.
 
► W przypadku dostarczenia przez rodziców wyników badań i obserwacji psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych  przewodniczący zespołu  podejmuje decyzję, czy są one wystarczające do wydania orzeczenia / opinii. W przypadku gdy dostarczona dokumentacja jest  wystarczająca przewodniczący zespołu,  za zgodą rodzica / prawnego opiekuna,  załącza kserokopie dokumentacji badań do wniosku.
 
► W przypadku niewystarczającej dokumentacji lekarskiej koniecznej do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, przewodniczący zespołu może wezwać składającego wniosek do uzupełnienia diagnozy o badania specjalistyczne lub poprosić o konsultację lekarza wystawiającego zaświadczenie.
 
► Jeżeli rodzice nie dostarczą dokumentacji, do której dostarczenia zostali wezwani, należy rozpatrzyć sprawę w oparciu o dokumentacje dostępną.
 
► Wniosek wraz z dokumentacją oraz kartą indywidualną ucznia,  przewodniczący kieruje do członków zespołu w celu przygotowania przez nich diagnozy oraz ustala  najbliższy termin  posiedzenia zespołu ( zgodnie z harmonogramem).
 
► Powiadamianie rodziców / prawnych opiekunów o posiedzeniu zespołu:
 
a) Rodzic / prawny opiekun zostaje pisemnie powiadomiony o  terminie posiedzenia zespołu.
b) Powiadomienie skuteczne może być dokonane wyłącznie w następujący sposób:
-  poprzez doręczenie zawiadomienia do rąk własnych składającego wniosek z adnotacją „Otrzymałem dnia......."  z czytelnym własnoręcznym podpisem odbierającego.
c) Jeden egzemplarz  zawiadomienia dołącza się do protokołu zespołu.
e) Fakt powiadomienia o posiedzeniu zespołu odnotowuje się w protokole zespołu.
 
 
 
II ETAP: ZASADY DZIAŁANIA  ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH
 
► Powoływanie zespołu orzekającego.
 
a) Powołanie musi mieć formę zarządzenia dyrektora poradni z powołaniem się na odpowiedni przepis rozporządzenia.
b) Zespół powołuje się indywidualnie dla każdego ucznia, do rozpatrzenia konkretnego wniosku.
c) W skład zespołu wchodzą: przewodniczący zespołu, psycholog i pedagog oraz lekarz, a także inni specjaliści (w tym spoza poradni, jeśli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny).
d)  O terminie posiedzenia zespołu jego członkowie są powiadamiani przez dyrektora poradni w terminie nie krótszym niż 3 dni od daty posiedzenia zespołu, poprzez wydanie zarządzenia.
 
► Dokumentacja zespołu.
 
Podstawową dokumentację zespołu orzekającego stanowią:
- wniosek rodziców na ustalonym wzorze,
- zawiadomienie rodziców o terminie posiedzenia zespołu,
- zarządzenie dyrektora poradni o powołaniu zespołu,
- diagnoza psychologa, pedagoga, lekarza,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia, wg ustalonego wzoru,
- dokumentacja dostarczona przez wnioskodawcę,
- protokół posiedzenia zespołu.
 
► Praca zespołu.
 
a) Pracą zespołu kieruje przewodniczący.
b) Zespół wydaje orzeczenie / opinię większością głosów.
c) Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.
d) W posiedzeniu zespołu może wziąć udział wnioskodawca.
e) W przypadku uwzględnienia wniosku orzeczenie / opinia winny być wydane wnioskodawcy w 3 egzemplarzach, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.

 
 
III ETAP: OPRACOWANIE ORZECZENIA/OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU
 
► Szczegółowe zasady wydawania orzeczeń/opinii, zasady nieuwzględniania wniosków o wydanie orzeczenia/opinii zawarte są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. nr 173 poz.1072).
 
► Orzeczenie/opinię przygotowuje wyznaczony przez przewodniczącego członek zespołu.
 
► Orzeczenia i opinie przygotowuje się bezwzględnie według wzorów stanowiących załączniki do w/w  rozporządzenia.
 
► Zgodnie z § 8 rozporządzenia bezwzględnie należy zalecać odpowiednie formy kształcenia specjalnego oraz warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uzasadnienie orzeczenia powinno uzasadniać nie tylko potrzebę kształcenia specjalnego lub potrzebę nauczania indywidualnego, lecz także zaleconą formę jego realizacji oraz pozostałe istotne dla ucznia  zalecenia.
 
► Diagnoza winna określać możliwości rozwojowe i potencjał ucznia, a nie tylko wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych.
 
► Orzeczenia/opinię wydaje się wnioskodawcy osobiście,  w 3 egzemplarzach, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.
 
► Wszelkie odwołania wnioskodawców od orzeczeń do  Mazowieckiego Kuratora Oświaty dokonuje się za pośrednictwem zespołu orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu.
 
► Nie ma trybu odwoławczego  od opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 

Procedura przedstawiona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 25.09.2013 r.

 
 

Aktualności

 1. 2018-09-03

  WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W PPP W ZWOLENIU
  ZASADY NABORU NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  więcej
 2. 2018-07-26

  Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

  więcej
 3. 2018-07-20

  ZMIANA GODZIN PRACY PORADNI

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradniazwolen@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej