19:28 25 March 2019 r., imieniny: Marioli, Dyzmy, Wieńczysława

Liczba odwiedzin: 1198

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU

Zwoleń, dnia 24.05.2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
 
W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz 1000), informujemy Państwa o prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu, ul. Kościuszki 39, 26-700 Zwoleń, nr. tel.  48 676 26 13, e– mail: poradniazwolen@wp.pl.
2.    W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować pisemnie na adres: ul. Kościuszki 39, 26-700 Zwoleń lub e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3.    Państwa dane osobowe pozyskujemy w procesach rejestracji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz kontaktu osobistego. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób fizycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, jak też od szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, sądów, pracowników socjalnych.
4.    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w celu realizacji statutowych zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej tj.:
•    objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
•    wydania w formie pisemnej zaświadczenia/informacji/opinii/orzeczenia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu;
•    podejmowania akcji edukacyjnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
•    ponadto dane mogą być wykorzystywane w celu kontaktu z wnioskodawcą..
5.    Dane osobowe przetwarzamy w zakresie:
•    dane zwykłe: adres e-mail, imię, nazwisko dziecka, telefon do kontaktu, PESEL dziecka, data urodzenia dziecka, miejsce urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, dane osobowe rodziców i opiekunów prawnych;
•    dane szczególnie chronione - w zakresie wynikającym z okoliczności w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.
6.    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.
7.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. zgodnie z zasadami przyjętymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu.
8.    W związku z przetwarzaniem przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
•    dostępu do swoich danych osobowych;
•    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także przenoszenia danych;
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego;
•    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania w/w danych jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.
10.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Aktualności

 1. 2019-03-11

  II Konferencja „Autyzm-wyzwanie współczesnej rodziny”

  więcej
 2. 2019-03-11

  "Być lepszym rodzicem" – podsumowanie zajęć

  więcej
 3. 2019-01-24

  „O profilaktyce słów kilka” - zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej