06:36 17 July 2019 r., imieniny: Anety, Aleksego, Julietty

Liczba odwiedzin: 1547

Szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu przeciwdziałania przyjmowaniu substancji uzależniających przez uczniów „Unplugged”

Dnia 6 listopada 2018 r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zwoleniu  po raz pierwszy organizuje szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu przeciwdziałania przyjmowaniu substancji uzależniających przez uczniów „Unplugged”.
System rekomendacji działa na poziomie krajowym od 2010 roku. Jest to zadanie realizowane we współpracy czterech instytucji - Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W ramach systemu dokonywana jest ocena programów z obszarów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży.

Szkolenie poprowadzą panie: Joanna Zubrzycka i Ilona Sobieraj. W warsztatach wezmą udział nauczyciele szkół z terenu Gminy Zwoleń i Policzna. Program został opracowany w ramach międzynarodowego programu Europen Union Drug Abuse Prevention (EU-DAP). Skuteczność programu w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych.

Charakterystyka programu
Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat.  Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 spotkań dla rodziców uczniów  uczestniczących w programie.

Cel programu

 • ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków;
 • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania  eksperymentalnego do fazy używania problemowego.

Podstawy teoretyczne programu
 • pierwszy w Europie szkolny program profilaktyczny oparty na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI), której komponenty obejmują edukację normatywną, wzmacnianie umiejętności indywidualnych i społecznych uczniów oraz dostarczenie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji używania substancji psychoaktywnych;
 • skuteczność strategii w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w literaturze naukowej i sprawdzona w praktyce;
 • uwzględnia wiedzę o czynnikach chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych;
 • odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej.

Tematyka zajęć dla młodzieży
 • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim;
 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci;
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi;
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów;
 • umiejętność komunikowania, umiejętność asertywnej obrony swoich racji oraz inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich;
 • wiedza o narkotykach.

Metody realizacji zajęć dla młodzieży
 • prezentacje, praca w grupach, zarządzanie kontraktem, zadanie domowe, scenka sytuacyjna, dyskusja plenarna, gra, informacje zwrotne.

Tematyka zajęć dla rodziców
 • informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem;
 • informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży;
 • wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania;
 • rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków;
 • konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny;
 • asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

Serdecznie dziękujemy Pani Bogusławie Jaworskiej – Burmistrz Zwolenia, Pani Annie Kuś – Pełnomocnikowi Burmistrza ds. profilaktyki przeciwalkoholowej oraz Panu Arosławowi Jakóbikowi za udzielone  wsparcie w organizacji szkolenia.
 
Opracowanie: Joanna Zubrzycka, Izabela Młyńska

Aktualności

 1. 2019-06-19

  Spotkanie Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów

  więcej
 2. 2019-06-11

  Spotkanie w ramach Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów Szkolnych „Dobra Współpraca” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu

  więcej
 3. 2019-06-06

  „O profilaktyce słów kilka” - zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej