10:41 16 November 2018 r., imieniny: Edmunda, Marii, Gertrudy

Liczba odwiedzin: 2245

Informacje

 • Komunikat MEN i GIS 2018-11-15


 • Dnia 12 listopada 2018 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie nieczynna. 2018-11-08

  Na podstawie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 roku w ustanowieniu Święta Narodowego z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2117) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zwoleniu w dniu 12 listopada 2018 roku będzie nieczynna.

 • Szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu przeciwdziałania przyjmowaniu substancji uzależniających przez uczniów „Unplugged” 2018-11-07

  Dnia 6 listopada 2018 r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zwoleniu  po raz pierwszy organizuje szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu przeciwdziałania przyjmowaniu substancji uzależniających przez uczniów „Unplugged”.
  System rekomendacji działa na poziomie krajowym od 2010 roku. Jest to zadanie realizowane we współpracy czterech instytucji - Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W ramach systemu dokonywana jest ocena programów z obszarów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży.

  Szkolenie poprowadzą panie: Joanna Zubrzycka i Ilona Sobieraj. W warsztatach wezmą udział nauczyciele szkół z terenu Gminy Zwoleń i Policzna. Program został opracowany w ramach międzynarodowego programu Europen Union Drug Abuse Prevention (EU-DAP). Skuteczność programu w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych.

  Charakterystyka programu
  Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat.  Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 spotkań dla rodziców uczniów  uczestniczących w programie.

  Cel programu

  • ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków;
  • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania  eksperymentalnego do fazy używania problemowego.

  Podstawy teoretyczne programu
  • pierwszy w Europie szkolny program profilaktyczny oparty na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI), której komponenty obejmują edukację normatywną, wzmacnianie umiejętności indywidualnych i społecznych uczniów oraz dostarczenie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji używania substancji psychoaktywnych;
  • skuteczność strategii w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w literaturze naukowej i sprawdzona w praktyce;
  • uwzględnia wiedzę o czynnikach chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych;
  • odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej.

  Tematyka zajęć dla młodzieży
  • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim;
  • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci;
  • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi;
  • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów;
  • umiejętność komunikowania, umiejętność asertywnej obrony swoich racji oraz inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich;
  • wiedza o narkotykach.

  Metody realizacji zajęć dla młodzieży
  • prezentacje, praca w grupach, zarządzanie kontraktem, zadanie domowe, scenka sytuacyjna, dyskusja plenarna, gra, informacje zwrotne.

  Tematyka zajęć dla rodziców
  • informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem;
  • informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży;
  • wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania;
  • rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków;
  • konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny;
  • asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

  Serdecznie dziękujemy Pani Bogusławie Jaworskiej – Burmistrz Zwolenia, Pani Annie Kuś – Pełnomocnikowi Burmistrza ds. profilaktyki przeciwalkoholowej oraz Panu Arosławowi Jakóbikowi za udzielone  wsparcie w organizacji szkolenia.
   
  Opracowanie: Joanna Zubrzycka, Izabela Młyńska

 • Konferencja: „Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych. Podsumowanie działań. Przykłady dobrych praktyk.” zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zwoleniu. 2018-11-07

  Dnia 17.10.2018r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu odbyła się wojewódzka konferencja: „Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych. Podsumowanie działań. Przykłady dobrych praktyk.”, której celem było zaprezentowanie działań związanych z realizacją programu na terenie województwa mazowieckiego. Organizatorem była
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu, we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Konstruktywnych Relacji „Między Ludźmi” w Katowicach. Z ramienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu koordynatorkami były Panie: Izabela Młyńska – Dyrektor Poradni oraz Joanna Zubrzycka - Pedagog. Wydarzenie to objęte zostało honorowym patronatem Starosty Zwoleńskiego i Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu

  Jako pierwsza głos zabrała Pani Izabela Młyńska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu. Pani Dyrektor powitała przybyłych gości i oficjalnie rozpoczęła konferencję. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Pani sierż. szt. Katarzyna Cieślik z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu, Pani Anna Kuś - Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki przeciwalkoholowej.

  Wśród przybyłych gości znaleźli się również Dyrektorzy, Nauczyciele i Pedagodzy szkół z województwa mazowieckiego, świetlic wychowawczo-profilaktycznych, Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Zwoleniu, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Zwoleńskiego.
  W województwie mazowieckim do programu przystąpiło 20 szkół, natomiast 8 z nich zdecydowało się zaprezentować swoje Szkolne Falochrony podczas konferencji.

  W projekcie brali udział:

  1. Nauczyciele, którzy uczestniczyli w:

  • szkoleniach przeprowadzanych przez Instruktorów (szkolenia z metodologii tworzenia Falochronu, jego roli, założeń, oczekiwanych rezultatów, sposobów realizacji itd.)

  • spotkaniach z radą pedagogiczną - przekazanie idei Falochronu, sposobu wdrażania, przewidywanych rezultatów, tworzeniu Zespołu Falochronu na terenie szkoły, przeprowadzeniu diagnozy problemów, tworzeniu i realizacji Szkolnego Falochronu,

  • spotkaniach w grupie superwizyjnej z Instruktorami,

  • projektowaniu dalszych działań we współpracy z rodzicami oraz instytucjami współpracującymi ze szkołą,

  • upowszechnianiu i promocji Falochronu.

  1. Uczniowie – czyli najważniejsza grupa odbiorców Falochronu.

  2. Rodzice – którzy brali udział w badaniach ankietowych prowadzonych w szkole, w celu identyfikacji niepokojących zachowań dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym oraz domowym.

  3. Osoby niezwiązane bezpośrednio z projektem: specjaliści z poradni psychologiczno - pedagogicznych, policjanci, pracownicy Sanepidu, ratownicy medyczni itp.

   
  Na terenie województwa mazowieckiego instruktorami programu „Falochron” były Panie: Joanna Zubrzycka, Izabela Młyńska, Wioletta Gębala, Agnieszka Borek.
  Głównym celem Falochronu jest integracja i koordynacja działań wszelkich instytucji oraz organizacji podejmujących aktywności wobec zjawisk patologicznych i problemów społecznych  w lokalnym środowisku, a także - ochrona dzieci i młodzieży przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

  Tworzenie i realizację Szkolnych Falochronów poprzedziła diagnoza środowiska szkolnego, która pozwoliła wyłonić czynniki chroniące i czynniki ryzyka, stanowiące podstawę do opracowania, a następnie realizacji Szkolnych „Falochronów” oraz programów wychowawczo – profilaktycznych.
   
  W dalszej części spotkania głos zabrała Pani Joanna Zubrzycka, która zaprosiła realizatorów programu do prezentacji swoich Szkolnych Falochronów.
  Wśród prezentujących Szkolne Falochrony były następujące szkoły: PSP w Baryczy, PSP w Łaguszowie, ZPO w Policznie, ZS w Tczowie, PG w Przyłęku, PSP w Zwoleniu, PSP w Lipsku, ZPO w Kazanowie.

  Każda ze szkół w swojej prezentacji pokazywała ogrom pracy włożonej przez nauczycieli i specjalistów w realizację założeń opracowanego programu profilaktycznego. Widać było również, z jak wieloma instytucjami placówki współpracują na rzecz profilaktyki oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.  

  Wszystkie Falochrony zdobyły uznanie uczestników, jednak po przeprowadzonym głosowaniu został wyłoniony najlepszy Falochron. Ten zaszczytny tytuł zdobył Szkolny Falochron „BETONOWA ZAPORA” przygotowany przez realizatorów Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie. Wyróżnienie otrzymał Falochron „Drogowskaz” Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie. Falochrony te zostaną zaprezentowane podczas ogólnopolskiej konferencji podsumowującej w dniach 24 - 25 listopada 2018 r. w Dąbrowie Górniczej.

  Podczas konferencji głos zabrała także Pani Anna Kuś, Pełnomocnik Burmistrza Zwolenia ds. profilaktyki przeciwalkoholowej, która przybliżyła zebranym działalność świetlic wychowawczo – profilaktycznych, działających na terenie gminy Zwoleń.
  Z kolei Pani sierż. szt. Katarzyna Cieślik z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu  w swoim wystąpieniu podkreśliła dalszą chęć wspierania szkół i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu w działaniach na rzecz profilaktyki oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

  Na zakończenie uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu Pani Wioletty Gębali – pedagoga, terapeuty, psychoprofilaktyka, instruktora Falochronu: „Dom, szkoła – łączenie oddziaływań profilaktycznych”.

  Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu składają gorące podziękowania wszystkim, którzy wsparli nas podczas organizacji konferencji, w szczególności: Panu Waldemarowi Urbańskiemu - Staroście Zwoleńskiemu, Panu podinsp. Jarosławowi Popczyńskiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji w Zwoleniu, Panu mł. insp. Krzysztofowi Szczudło – I Zastępcy Komendanta Powiatowego  Policji. w Zwoleniu, Panu Arosławowi Jakóbikowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu oraz Pracownikom szkoły.

  Opracowanie: Izabela Młyńska, Joanna Zubrzycka

  Zobacz galerię zdjęć z konferencji

   

 • Zaproszenie na konferencję 2018-10-15

  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zwoleniu,
  we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Konstruktywnych Relacji „Między Ludźmi” w Katowicach
  zaprasza dyrektorów, pedagogów i nauczycieli
  oraz osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą na wojewódzką konferencję:
  Falochron- program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych. Podsumowanie działań.
  Przykłady dobrych praktyk,
  która odbędzie się dnia 17.10.2018r.
  w godzinach 10.00- 15.00
  w sali konferencyjnej
  Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu
  (nowy budynek, wejście od ulicy Sienkiewicza)
   
   
  Prosimy o wcześniejsze telefonicznie potwierdzenie uczestnictwa do dnia 15 października 2018r. (tel. 48 676 26 13).

  Program konferencji:
   
  10.00-10.30

  Rejestracja uczestników.
  10.30-10.45
  Oficjalne rozpoczęcie konferencji.
  10.45-13.30
  Prezentacje szkół biorących udział w programie „Falochron”. Przykłady dobrych praktyk.
  13.30-14.00
  Wykład - Wioletta Gębala – „Dom, szkoła – łączenie oddziaływań profilaktycznych”.
  14.00-14.20
  Przerwa kawowa
  14.20-15.00
  Ogłoszenie wyników na najlepszy Falochron szkolny województwie mazowieckim. Zakończenie konferencji.
   
  Honorowy Patronat: Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

  Projekt "Falochron" jest finansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami  zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych.

Aktualności

 1. 2018-11-15

  Komunikat MEN i GIS

  więcej
 2. 2018-11-08

  Dnia 12 listopada 2018 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie nieczynna.

  więcej
 3. 2018-11-07

  Szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu przeciwdziałania przyjmowaniu substancji uzależniających przez uczniów „Unplugged”.

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradniazwolen@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej