20:38 22 July 2017 r., imieniny: Magdaleny, Bolesławy, Marii

Liczba odwiedzin: 9608

Informacje

 • Konferencja „Różne oblicza profilaktyki. Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych” 2017-04-06

     Dnia 05.04.2017r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu odbyła się konferencja „Różne oblicza profilaktyki. Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych”. Organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu, we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Konstruktywnych Relacji „Między Ludźmi” w Katowicach. Wydarzenie to objęte zostało honorowym patronatem Starosty Zwoleńskiego i Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu. Patronat medialny objęła gazeta internetowa Zwolen24.pl. Z ramienia Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Zwoleniu koordynatorkami były Panie: Joanna Zubrzycka, Magdalena Michałowska –Kmiecik oraz Izabela Młyńska. 
     Jako pierwsza głos zabrała Pani Ewa Kraczkowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu. Pani Dyrektor powitała przybyłych gości i oficjalnie rozpoczęła konferencję. Słowo wstępne wygłosił także Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili także: Pan Arkadiusz Sulima - Wicestarosta Zwoleński, Pani Bogusława Jaworska - Burmistrz Zwolenia, Pan Włodzimierz Kabus – Zastępca Burmistrza Zwolenia, a także Pan podinsp. Jarosław Popczyński – Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu.
     Wśród przybyłych gości znaleźli się również Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy szkół, placówek oświatowych i wychowawczo-profilaktycznych, bibliotek, Domu Kultury, ośrodków doskonalenia nauczycieli, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zwoleniu.
     Pierwszą z prelegentek była Pani Dorota Macander związana zawodowo z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika Wydziału Wychowania i Profilaktyki. W swoim wystąpieniu przybliżyła temat dotyczący Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i placówki oraz najważniejszych zmian w prawie oświatowym w tym zakresie.
     Następnie głos zabrała Pani podinsp. Aneta Pawlińska – ekspert z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Pani Aneta zaprezentowała Edukacyjną Walizkę Narkotykową. Przybliżyła także podstawowe informacje na temat środków psychoaktywnych, procedur postępowania nauczycieli w następujących przypadkach: 
  - podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem środków psychoaktywnych,
  - podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk,
  - gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
  Omówiła także zasady współpracy szkół z policją. Pani Aneta Pawlińska wspólnie z Panią Dorotą Macander udzieliły cennych wskazówek, jak rozmawiać na tematy dotyczące zachowań ryzykownych z uczniami i rodzicami. 
     W dalszej części spotkania Pani Agnieszka Kołdej oraz Pan sierż. Sztab. Krzysztof Gregorczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu zapoznali uczestników z działaniami profilaktycznymi realizowanymi przez Policję na terenie powiatu zwoleńskiego.
     Na zakończenie Panie: Joanna Zubrzycka i Magdalena Michałowska-Kmiecik z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zwoleniu opowiedziały o wybranych programach profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach na terenie powiatu zwoleńskiego. Wśród nich znalazły się programy rekomendowane – „Golden Five”, „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”, „Unplugged” czy „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
     Pani Joanna Zubrzycka przedstawiła również główne założenia programu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych Falochron. Misją Falochronu jest wywołanie w świadomości społeczności lokalnej przekonania o konieczności prezentowania właściwych, dojrzałych i spójnych postaw oraz podejmowania aktywnych, pozytywnych wychowawczo i socjalizacyjnie zachowań, a także tworzenie aktywnych środowisk wsparcia dla działań profilaktyczno - korygujących. Głównym celem programu jest integracja i koordynacja działań wszelkich służb, instytucji oraz organizacji podejmujących aktywność wobec zjawisk patologicznych i problemów społecznych w społeczności lokalnej. Konferencja miała także na celu zainaugurowanie wdrażania programu Falochron na terenie powiatu zwoleńskiego. Do przedsięwzięcia zgłosiło się aktualnie sześć szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tczowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tczowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej św. Jadwigi w Rawicy, Publiczne Gimnazjum w Przyłęku oraz Publiczne Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Policznie.
     Podczas przerwy przybyli goście mogli zapoznać się z ofertą Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Zwoleniu. Panie: Wiesława Sałek – Kierownik Filii oraz Anna Orłowska prezentowały uczestnikom konferencji ciekawe książki, czasopisma i filmy o tematyce profilaktycznej i wychowawczej, dostępne w zasobach placówki.
     Konferencję prowadziły Panie: Izabela Młyńska i Aleksandra Szymańska
     Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu składają gorące podziękowania wszystkim, którzy wsparli nas podczas organizacji konferencji, w szczególności: Panu Waldemarowi Urbańskiemu - Staroście Zwoleńskiemu, Pani Bogusławie Jaworskiej – Burmistrz Zwolenia, Pani Edycie Sulimie – Sekretarzowi Powiatu, Zarządowi Powiatu Zwoleńskiego, Panu podinsp. Jarosławowi Popczyńskiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji w Zwoleniu, Panu insp. Markowi Świszczowi – I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, Panu Arosławowi Jakóbikowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu oraz Pracownikom  i Uczniom szkoły, Panu Tomaszowi Skawińskiemu - Kierownikowi Ośrodka Szkolenia i Wychowania oraz Pracownikom placówki, Pani Wiesławie Sałek – Kierownikowi Filii Biblioteki Pedagogicznej w Zwoleniu oraz jej Pracownikom.


  Opracowanie: Izabela Młyńska, Magdalena Michałowska – Kmiecik, Joanna Zubrzycka

 • Zaproszenie 2017-03-16

     Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zwoleniu zapraszają na konferencję: „Różne oblicza profilaktyki. Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych” w dniu 05.04.2017r., w godzinach 12.30-16.30.
   
     Konferencja ma na celu zainaugurowanie, we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Konstruktywnych Relacji „Między Ludźmi”, wdrażania programu profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży „Falochron”. Program jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zakłada w swoich działaniach szeroko zakrojoną współpracę z różnymi instytucjami. Konferencja jest kierowana do dyrektorów szkół, specjalistów, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji świadczących pomoc na rzecz dziecka i rodziny z terenu powiatu zwoleńskiego.

     Chętnych prosimy o zapisy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zwoleniu do dnia 29.03.2017r.  (osobiście w sekretariacie lub telefonicznie pod numerem 48 676 26 13).

 • Warsztat szkoleniowy „Dialog Motywujący jako forma pomocy psychologicznej” 2017-03-15

     Dnia  2 marca 2017 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu odbył się warsztat szkoleniowy: „Dialog Motywujący jako forma pomocy psychologicznej” w wymiarze czasu: 8 godzin dydaktycznych.  Zajęcia prowadziła Pani Weronika Rudzińska - trener, pedagog, terapeuta, a także specjalista terapii uzależnień. W szkoleniu wzięli udział pracownicy pedagogiczni PPP w Zwoleniu oraz chętni pedagodzy szkolni z terenu powiatu zwoleńskiego.

  Program szkolenia:
  I. Podstawowe założenia i metody- terminologia.
  1. Definicja Dialogu Motywującego i filozofia dialogu.
  2. Budowanie motywacji
  3. Zasady dialogu motywującego.
  4. Fazy zmiany (Prochaska i Diclemente).
  II. Trening umiejętności- warsztat:
  1. Metody (odzwierciedlanie, pytania otwarte, dowartościowanie, podsumowania)
  2. Zasady (empatyczne reagowanie, rozwijanie rozbieżności, opór, wspieranie sprawczości).
  3. Język zmiany (wspieranie).

     Dialog Motywujący jest metodą rozmowy służącą do wydobywania z rozmówcy jego wewnętrznej motywacji do wprowadzenia zmian w życiu. Opiera się na empatycznym rozumieniu perspektywy rozmówcy, szanowaniu i wzmacnianiu poczucia autonomii, wydobywaniu argumentów za wprowadzeniem zmiany od samego klienta. Rozmowa prowadzona w duchu Dialogu Motywującego oparta jest na trzech podstawowych zasadach:
  - Współpracy – partnerstwie między rozmówcami opartym o rozumienie perspektywy i doświadczenia pacjenta.
  - Wydobywania od pacjenta własnych pomysłów i rozwiązań problemów.
  - Podkreślania autonomii pacjenta – to w rozmówcy tkwi możliwość wprowadzenia zmiany.
     Uczestnicy szkolenia poznali zasady i metody prowadzenia dialogu motywującego, zdobyli umiejętności wydobywania i wzmacniania wewnętrznej motywacji do zmiany zachowań oraz mieli okazję do omówienia sposobów własnej pracy z Klientem.
     Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu składają serdeczne podziękowania Panu Waldemarowi Urbańskiemu Staroście Zwoleńskiemu oraz Zarządowi Powiatu Zwoleńskiego za sfinansowanie szkolenia.
   
   
   
   

  Opracowanie:
  Izabela Młyńska
  PPP Zwoleń

 • Wczesne wspomaganie rozwoju przed diagnozą 2017-01-24

  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  (Dz. U. z 2009r. Nr 23, poz. 133)

   

  Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania?

   

  Jeśli Rodzic jest zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinien zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. Zatrudnieni tam specjaliści dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach wczesnego wspomagania.

   

  Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
   

  Gdzie można uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

   

  Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły orzekające działające w publicznych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych. Należy się udać do poradni właściwej dla miejsca zameldowania lub – jeżeli dziecko jest zameldowane w miejscu innym niż chodzi do przedszkola – do poradni, która opiekuje się danym żłobkiem, przedszkolem. Pracownicy tych placówek poinformują co jest potrzebne, by starać się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

   

  Jakie dokumenty są wymagane, aby dziecko otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

   

  Aby zespół orzekający działający w danej poradni mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wydania ww. opinii, dziecko musi mieć wykonane badania psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne. Zostaną one wykonane w poradni psychologiczno-pedagogicznej (w poradni publicznej – nieodpłatnie)

  Dodatkowo Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą dostarczyć do poradni następujące dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie na specjalnym druku (odpowiedni druk otrzymają w poradni),

  •opinię przedszkola, jeśli dziecko uczęszcza do niego,

  •wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

   

  Dodatkowe informacje:

   

  - Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanego w przedszkolu nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

  - Wczesne wspomaganie obejmuje dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia przez nie edukacji szkolnej.

  -Wszelka pomoc udzielana przez Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju w porani psychologiczno-pedagogicznej i publicznych szkołach jest bezpłatna.

   

  PO DIAGNOZIE

   

  Z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka rodzic powinien zgłosić się do wybranej placówki, która prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju specjalizuje się w pracy z małym dzieckiem z daną niepełnosprawnością.

   

  Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju

   

  W skład Zespołów wchodzą terapeuci o różnej specjalności, przygotowani do pracy z małym dzieckiem. W zależności od niepełnosprawności dziecka są to: logopedzi (surdologopedzi, neurologopedzi), pedagodzy specjalni (olinofrenopedagodzy – zajmują się dziećmi upośledzonymi umysłowo, tyflopedagodzy – pracują z dziećmi słabowidzącymi i niewidomymi, surdopedagodzy – zajmują się dziećmi z wadą słuchu), rehabilitanci ruchowi, terapeuci Integracji Sensorycznej, terapeuci widzenia, orientacji przestrzennej i inni. Po dokonaniu wielospecjalistycznej diagnozy, sporządzony jest indywidualny program terapeutyczny, który jest podstawą dalszych oddziaływań terapeutycznych.

  Każdy z Zespołów dysponuje specjalistycznymi gabinetami, salami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi, odpowiednio dostosowanymi do potrzeb małych podopiecznych. Są one wyposażone w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zespoły przygotowują bogatą ofertę zajęć dla dzieci i ich rodziców, co pozwala na coraz lepsze wpieranie rozwoju zgłaszających się do nich po pomoc dzieci niepełnosprawnych.


  Opracowała Ewa Kraczkowska

 • „Pomoc psychologiczna dziecku i jego rodzinie” - podsumowanie szkolenia 2016-12-15

      8 grudnia 2016 roku odbyło się specjalistyczne szkolenie I stopnia nt. „Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie”, zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu. Organizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki finansowemu wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego w Zwoleniu. Zaproszenie do przeprowadzenia szkolenia przyjęła p. Barbara Ołdakowska-Żyłka z Poradni Terapii Mutyzmu „Mówię” z Warszawy – pedagog, terapeuta z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi z mutyzmem wybiórczym oraz z ich rodzinami.
      Podczas zajęć, skierowanych głównie do logopedów, pedagogów i psychologów, uczestnicy mieli okazję usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu diagnozy mutyzmu oraz zasad efektywnej pomocy i interwencji. Omówiono mity narosłe wokół problematyki dziecka z mutyzmem oraz przybliżono uczestnikom optymalne strategie uczenia dzieci z mutyzmem wybiórczym.
      Zajęcia sprzyjały dyskusji i wymianie doświadczeń wśród uczestników spotkania, były wzbogacone o ciekawe treści wizualne. Uczestnicy zadeklarowali chęć uczestnictwa w drugim stopniu szkolenia z powyższej tematyki.
  Opracowała Olga Jakubowska

Aktualności

 1. 2017-04-06

  Dnia 05.04.2017r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu odbyła się konferencja „Różne oblicza profilaktyki. Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych”.

  więcej
 2. 2017-03-16

  Zaproszenie na konferencję "Rożne oblicza profilaktyki. Falochron - program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych"

  więcej
 3. 2017-03-15

  Warsztat szkoleniowy „Dialog Motywujący jako forma pomocy psychologicznej”

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradniazwolen@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej