23:24 18 September 2018 r., imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława

Liczba odwiedzin: 5954

Informacje

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W PPP W ZWOLENIU ZASADY NABORU NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 2018-09-03

  1.    Zgłoszenia udziału dziecka w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju w PPP w Zwoleniu są przyjmowane w sekretariacie Poradni do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Dzieci zgłaszane po tym terminie będą wpisywane na listę rezerwową.
  2.    Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
  3.    Rodzic zostanie poproszony o wypełnienie wniosku i zapoznanie się z Zasadami Współpracy oraz o określenie potrzeb - w jakich zajęciach (zgodnie z oczekiwaniami rodzica) dziecko miałoby uczestniczyć w PPP w Zwoleniu. Jeżeli Rodzic nie potrafi określić rodzaju zajęć, pracownicy PPP będą służyli pomocą.
  4.    Ostateczną decyzję dotyczącą rodzaju realizowanych przez dziecko zajęć w ramach WWRD podejmuje zespół.
  5.    W przypadku dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce niż PPP w Zwoleniu prosimy o dołączenie kopii tej opinii.
  6.    O przyjęciu dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w PPP w Zwoleniu decyduje zespół WWRD z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  •    kolejność zgłoszeń;
  •    miejsce zamieszkania dziecka - pierwszeństwo mają dzieci z terenu działania PPP w Zwoleniu;
  •    możliwość zapewnienia przez PPP w Zwoleniu potrzebnych dziecku zajęć terapeutycznych;
  •    sytuacje kryzysowe w rodzinie dziecka.
  7.    W przypadku zakwalifikowania dziecka na zajęcia WWR w PPP w Zwoleniu rodzic będzie proszony o podpisanie oświadczenia, że będzie to jedyny zespół WWRD utworzony dla jego dziecka.
  8.    Informacja o przyjęciu dziecka na zajęcia WWRD w PPP w Zwoleniu od września 2018 r. zostanie przekazana rodzicom telefonicznie do 7 września 2018 r.
  9.    Rodzic będzie wówczas zaproszony do Poradni w celu dopełnienia formalności związanych z organizacją dla dziecka zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w PPP w Zwoleniu, w tym dostarczenie oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej dla jego dziecka.
  10.    Dla pozostałych dzieci będzie utworzona lista rezerwowa.


  Wszelkich informacji dotyczących organizacji wczesnego wspomagania w PPP w Zwoleniu udziela  Dyrektor Poradni.

 • Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 2018-07-26

 • ZMIANA GODZIN PRACY PORADNI 2018-07-20

  Uprzejmie informujemy, ze w okresie od 23.07.2018r.  do 08.08.2018 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zwoleniu pracuje w zmienionych godzinach:

  poniedziałek – piątek                  8.00 – 13.00

  Zapraszamy!

 • Informacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu 2018-06-14

  Informujemy, iż od dnia 13.06.2018r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu ponownie rozpoczyna swoją działalność w poprzedniej siedzibie, tj. przy ul. Kościuszki 39 – wejście od strony Liceum Ogólnokształcącego. Jednocześnie w związku z ostatnimi zmianami, będącymi następstwem zalania Poradni, przepraszamy za ewentualne utrudnienia dotyczące lokalizacji placówki oraz kontaktu telefonicznego.
  Pragniemy serdecznie podziękować Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu, Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu oraz Kierownikowi i pracownikom Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, oddział w Zwoleniu – za udzieloną pomoc i wsparcie.

  Z poważaniem,
  Dyrektor i Pracownicy
  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Zwoleniu

 • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU 2018-05-28

  Zwoleń, dnia 24.05.2018 r.

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
  W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
   
  W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz 1000), informujemy Państwa o prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu.

  1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu, ul. Kościuszki 39, 26-700 Zwoleń, nr. tel.  48 676 26 13, e– mail: poradniazwolen@wp.pl.
  2.    W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować pisemnie na adres: ul. Kościuszki 39, 26-700 Zwoleń lub e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  3.    Państwa dane osobowe pozyskujemy w procesach rejestracji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz kontaktu osobistego. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób fizycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, jak też od szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, sądów, pracowników socjalnych.
  4.    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w celu realizacji statutowych zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej tj.:
  •    objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
  •    wydania w formie pisemnej zaświadczenia/informacji/opinii/orzeczenia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu;
  •    podejmowania akcji edukacyjnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
  •    ponadto dane mogą być wykorzystywane w celu kontaktu z wnioskodawcą..
  5.    Dane osobowe przetwarzamy w zakresie:
  •    dane zwykłe: adres e-mail, imię, nazwisko dziecka, telefon do kontaktu, PESEL dziecka, data urodzenia dziecka, miejsce urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, dane osobowe rodziców i opiekunów prawnych;
  •    dane szczególnie chronione - w zakresie wynikającym z okoliczności w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.
  6.    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.
  7.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. zgodnie z zasadami przyjętymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu.
  8.    W związku z przetwarzaniem przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  •    dostępu do swoich danych osobowych;
  •    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  •    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także przenoszenia danych;
  •    wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  •    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania w/w danych jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.
  10.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Aktualności

 1. 2018-09-03

  WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W PPP W ZWOLENIU
  ZASADY NABORU NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  więcej
 2. 2018-07-26

  Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

  więcej
 3. 2018-07-20

  ZMIANA GODZIN PRACY PORADNI

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradniazwolen@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej