08:21 22 September 2017 r., imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima

Liczba odwiedzin: 890

Informacje

 • Trening Zastępowania Agresji w poradni - podsumowanie spotkań grupowych 2017-08-03

     Zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, w minionym roku szkolnym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Zwoleniu zorganizowano grupowe zajęcia, mające na celu przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat złości i agresji oraz mechanizmów jej powstawania. Trening Zastępowania Agresji, bo o nim mowa, zaliczany jest do grupy metod poznawczo-behawioralnych, polegających na tym, że dokonując poznawczej analizy sytuacji, w której się znajdował lub znajduje uczestnik treningu, oraz wykorzystując umiejętności modelowania i system pozytywnych wzmocnień, dokonuje zmiany w swoim zachowaniu. Jest to metoda, ucząca zachowania adekwatnego do sytuacji wcześniej wywołującej frustrację i gniew u uczestników. Bazuje na nabywaniu podstawowych umiejętności prospołecznych, radzenia sobie z trudnymi emocjami, a także prowadzi do stopniowego wzrostu poziomu moralnego.

     W podróż po krainie złości wyruszyło 7 uczniów szkół podstawowych. W trakcie cyklicznych spotkań, uczestnicy nabywali umiejętności prospołeczne, w tym skarżenie się, rozumienie czyichś uczuć, przygotowanie do trudnej rozmowy, radzenie sobie z czyimś gniewem, unikanie bójek, radzenie sobie z oskarżeniem, radzenie sobie z presją grupy, reagowanie na niepowodzenia. Zastosowanie nowych umiejętności wymaga jednak wyeliminowanie starych nawyków, stąd poprzez trening kontroli złości, uczestnicy dowiedzieli się jak wykrywać sygnały złości. Poszukiwanie konstruktywnych reduktorów złości oraz analiza skutków, jakie one wywołują mają pomóc uczestnikom w racjonalnym, a nie emocjonalnym reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. Całość dopełnił trening wnioskowania moralnego, celem którego jest wywołanie  refleksji w odniesieniu do własnego świata wartości. Chłopcy z zaangażowaniem dyskutowali dylematy moralne, poszukując rozwiązań i argumentów uzasadniających ich wybór. Uczenie podejmowania decyzji moralnych poprzez próbę zrozumienia różnych punktów widzenia, uwrażliwiło uczestników na potrzeby otoczenia.

     Dnia 18. 07. 2017. okręt TZA dopłyną do brzegu. Szczęśliwi pasażerowie, mogli dokonać podsumowania najważniejszych odkryć poczynionych w trakcie wyprawy, odbierając gratulacje i dyplomy. To jednak niezupełnie koniec... bogatsi o nowe umiejętności oraz znajomości :) wyruszają w dalszą samotną podróż, wiedząc jednak, że nie są zupełnie odosobnieni.
  Opracowanie: Aleksandra Szymańska
   

 • "Strach ma wielki oczy" - podsumowanie grupowych zajęć terapeutycznych 2017-08-03

     W okresie od 06.03.2017 do 08.06.2017 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu odbyły się grupowe zajęcia terapeutyczne „Strach ma wielkie oczy”, ukierunkowane na pomoc dzieciom z symptomami zaburzeń lękowych i nieśmiałością.

     Zajęcia prowadzone były przez psychologów: mgr Olgę Jakubowską oraz mgr Weronikę Rybczyńską. 

     Program zakładał realizację następujących celów:
     - samopoznanie;
     - budowanie adekwatnego obrazu siebie;
     - kształtowanie samooceny i poczucia kompetencji;
     - kształtowanie umiejętności bardziej realistycznego stylu wyjaśniania przyczyn zdarzeń, nauka myślenia zrównoważonego; 
     - kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb;
     - kształtowanie umiejętności identyfikowania stanów emocjonalnych oraz otwartego wyrażania uczuć;
     - rozwój ekspresji emocji oraz aktywności ruchowej;
     - kształtowanie kompetencji społecznych;
     - przeciwdziałanie skłonności do izolacji;
     - kształtowanie umiejętności radzenia sobie z lękiem w sytuacjach społecznych.

     W programie uczestniczyły dzieci w młodszym wieku szkolnym z terenu powiatu zwoleńskiego.

   
   

  Opracowanie: Olga Jakubowska

 • Konferencja „Różne oblicza profilaktyki. Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych” 2017-04-06

     Dnia 05.04.2017r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu odbyła się konferencja „Różne oblicza profilaktyki. Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych”. Organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu, we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Konstruktywnych Relacji „Między Ludźmi” w Katowicach. Wydarzenie to objęte zostało honorowym patronatem Starosty Zwoleńskiego i Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu. Patronat medialny objęła gazeta internetowa Zwolen24.pl. Z ramienia Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Zwoleniu koordynatorkami były Panie: Joanna Zubrzycka, Magdalena Michałowska –Kmiecik oraz Izabela Młyńska. 
     Jako pierwsza głos zabrała Pani Ewa Kraczkowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu. Pani Dyrektor powitała przybyłych gości i oficjalnie rozpoczęła konferencję. Słowo wstępne wygłosił także Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili także: Pan Arkadiusz Sulima - Wicestarosta Zwoleński, Pani Bogusława Jaworska - Burmistrz Zwolenia, Pan Włodzimierz Kabus – Zastępca Burmistrza Zwolenia, a także Pan podinsp. Jarosław Popczyński – Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu.
     Wśród przybyłych gości znaleźli się również Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy szkół, placówek oświatowych i wychowawczo-profilaktycznych, bibliotek, Domu Kultury, ośrodków doskonalenia nauczycieli, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zwoleniu.
     Pierwszą z prelegentek była Pani Dorota Macander związana zawodowo z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika Wydziału Wychowania i Profilaktyki. W swoim wystąpieniu przybliżyła temat dotyczący Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i placówki oraz najważniejszych zmian w prawie oświatowym w tym zakresie.
     Następnie głos zabrała Pani podinsp. Aneta Pawlińska – ekspert z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Pani Aneta zaprezentowała Edukacyjną Walizkę Narkotykową. Przybliżyła także podstawowe informacje na temat środków psychoaktywnych, procedur postępowania nauczycieli w następujących przypadkach: 
  - podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem środków psychoaktywnych,
  - podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk,
  - gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
  Omówiła także zasady współpracy szkół z policją. Pani Aneta Pawlińska wspólnie z Panią Dorotą Macander udzieliły cennych wskazówek, jak rozmawiać na tematy dotyczące zachowań ryzykownych z uczniami i rodzicami. 
     W dalszej części spotkania Pani Agnieszka Kołdej oraz Pan sierż. Sztab. Krzysztof Gregorczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu zapoznali uczestników z działaniami profilaktycznymi realizowanymi przez Policję na terenie powiatu zwoleńskiego.
     Na zakończenie Panie: Joanna Zubrzycka i Magdalena Michałowska-Kmiecik z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zwoleniu opowiedziały o wybranych programach profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach na terenie powiatu zwoleńskiego. Wśród nich znalazły się programy rekomendowane – „Golden Five”, „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”, „Unplugged” czy „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
     Pani Joanna Zubrzycka przedstawiła również główne założenia programu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych Falochron. Misją Falochronu jest wywołanie w świadomości społeczności lokalnej przekonania o konieczności prezentowania właściwych, dojrzałych i spójnych postaw oraz podejmowania aktywnych, pozytywnych wychowawczo i socjalizacyjnie zachowań, a także tworzenie aktywnych środowisk wsparcia dla działań profilaktyczno - korygujących. Głównym celem programu jest integracja i koordynacja działań wszelkich służb, instytucji oraz organizacji podejmujących aktywność wobec zjawisk patologicznych i problemów społecznych w społeczności lokalnej. Konferencja miała także na celu zainaugurowanie wdrażania programu Falochron na terenie powiatu zwoleńskiego. Do przedsięwzięcia zgłosiło się aktualnie sześć szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tczowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tczowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej św. Jadwigi w Rawicy, Publiczne Gimnazjum w Przyłęku oraz Publiczne Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Policznie.
     Podczas przerwy przybyli goście mogli zapoznać się z ofertą Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Zwoleniu. Panie: Wiesława Sałek – Kierownik Filii oraz Anna Orłowska prezentowały uczestnikom konferencji ciekawe książki, czasopisma i filmy o tematyce profilaktycznej i wychowawczej, dostępne w zasobach placówki.
     Konferencję prowadziły Panie: Izabela Młyńska i Aleksandra Szymańska
     Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu składają gorące podziękowania wszystkim, którzy wsparli nas podczas organizacji konferencji, w szczególności: Panu Waldemarowi Urbańskiemu - Staroście Zwoleńskiemu, Pani Bogusławie Jaworskiej – Burmistrz Zwolenia, Pani Edycie Sulimie – Sekretarzowi Powiatu, Zarządowi Powiatu Zwoleńskiego, Panu podinsp. Jarosławowi Popczyńskiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji w Zwoleniu, Panu insp. Markowi Świszczowi – I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, Panu Arosławowi Jakóbikowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu oraz Pracownikom  i Uczniom szkoły, Panu Tomaszowi Skawińskiemu - Kierownikowi Ośrodka Szkolenia i Wychowania oraz Pracownikom placówki, Pani Wiesławie Sałek – Kierownikowi Filii Biblioteki Pedagogicznej w Zwoleniu oraz jej Pracownikom.


  Opracowanie: Izabela Młyńska, Magdalena Michałowska – Kmiecik, Joanna Zubrzycka

 • Zaproszenie 2017-03-16

     Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zwoleniu zapraszają na konferencję: „Różne oblicza profilaktyki. Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych” w dniu 05.04.2017r., w godzinach 12.30-16.30.
   
     Konferencja ma na celu zainaugurowanie, we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Konstruktywnych Relacji „Między Ludźmi”, wdrażania programu profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży „Falochron”. Program jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zakłada w swoich działaniach szeroko zakrojoną współpracę z różnymi instytucjami. Konferencja jest kierowana do dyrektorów szkół, specjalistów, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji świadczących pomoc na rzecz dziecka i rodziny z terenu powiatu zwoleńskiego.

     Chętnych prosimy o zapisy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zwoleniu do dnia 29.03.2017r.  (osobiście w sekretariacie lub telefonicznie pod numerem 48 676 26 13).

 • Warsztat szkoleniowy „Dialog Motywujący jako forma pomocy psychologicznej” 2017-03-15

     Dnia  2 marca 2017 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu odbył się warsztat szkoleniowy: „Dialog Motywujący jako forma pomocy psychologicznej” w wymiarze czasu: 8 godzin dydaktycznych.  Zajęcia prowadziła Pani Weronika Rudzińska - trener, pedagog, terapeuta, a także specjalista terapii uzależnień. W szkoleniu wzięli udział pracownicy pedagogiczni PPP w Zwoleniu oraz chętni pedagodzy szkolni z terenu powiatu zwoleńskiego.

  Program szkolenia:
  I. Podstawowe założenia i metody- terminologia.
  1. Definicja Dialogu Motywującego i filozofia dialogu.
  2. Budowanie motywacji
  3. Zasady dialogu motywującego.
  4. Fazy zmiany (Prochaska i Diclemente).
  II. Trening umiejętności- warsztat:
  1. Metody (odzwierciedlanie, pytania otwarte, dowartościowanie, podsumowania)
  2. Zasady (empatyczne reagowanie, rozwijanie rozbieżności, opór, wspieranie sprawczości).
  3. Język zmiany (wspieranie).

     Dialog Motywujący jest metodą rozmowy służącą do wydobywania z rozmówcy jego wewnętrznej motywacji do wprowadzenia zmian w życiu. Opiera się na empatycznym rozumieniu perspektywy rozmówcy, szanowaniu i wzmacnianiu poczucia autonomii, wydobywaniu argumentów za wprowadzeniem zmiany od samego klienta. Rozmowa prowadzona w duchu Dialogu Motywującego oparta jest na trzech podstawowych zasadach:
  - Współpracy – partnerstwie między rozmówcami opartym o rozumienie perspektywy i doświadczenia pacjenta.
  - Wydobywania od pacjenta własnych pomysłów i rozwiązań problemów.
  - Podkreślania autonomii pacjenta – to w rozmówcy tkwi możliwość wprowadzenia zmiany.
     Uczestnicy szkolenia poznali zasady i metody prowadzenia dialogu motywującego, zdobyli umiejętności wydobywania i wzmacniania wewnętrznej motywacji do zmiany zachowań oraz mieli okazję do omówienia sposobów własnej pracy z Klientem.
     Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu składają serdeczne podziękowania Panu Waldemarowi Urbańskiemu Staroście Zwoleńskiemu oraz Zarządowi Powiatu Zwoleńskiego za sfinansowanie szkolenia.
   
   
   
   

  Opracowanie:
  Izabela Młyńska
  PPP Zwoleń

Aktualności

 1. 2017-08-03

  Zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, w minionym roku szkolnym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu zorganizowano grupowe zajęcia, mające na celu przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat złości i agresji oraz mechanizmów jej powstawania.

  więcej
 2. 2017-08-03

  W okresie od 06.03.2017 do 08.06.2017 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu odbyły się grupowe zajęcia terapeutyczne "Strach ma wielkie oczy", ukierunkowane na pomoc dzieciom z symptomami zaburzeń lękowych i nieśmiałością.

  więcej
 3. 2017-04-06

  Dnia 05.04.2017r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu odbyła się konferencja „Różne oblicza profilaktyki. Falochron – program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych”.

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradniazwolen@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej